بمناسبت روز آتش نشان و ایمنی فرماندار شبستر به صورت سرزده در محل آتش نشانی شبستر حضور یافت.
فرماندار شبستر با آتش نشانان شهرداری دیدارکرد
بمناسبت روز آتش نشان و ایمنی فرماندار شبستر به صورت سرزده در محل آتش نشانی شبستر حضور یافت.
فرماندار با آتش نشانان شهرداری شبستر بمناسبت روز آتش نشان و ایمنی در محل آتش نشانی شبستر دیدار کرد.
از آتش نشانان شبستر تجلیل شد
فرماندار با آتش نشانان شهرداری شبستر بمناسبت روز آتش نشان و ایمنی در محل آتش نشانی شبستر دیدار کرد.