به گزارش شهردای شبستر ، شهرداري شبستر در نظر دارد باستناد مجوز شماره 37-26/6/93شوراي اسلامی شهرتعدادی از خودروهای شهرداری را از طریق حراج حضوری به متقاضیان واگذار نمايد ، جهت شركت در جلسه حراج حضوري رعايت شرايط زير الزامي مي باشد.

شرايط:

1-شركت كنندگان در جلسه مي بايست مبلغ 000/000/40 ريال بعنوان ضمانت شركت در مزايده به حساب جاري  1-1576977-11-2014 بانك قرض الحسنه مهر ايران واريز و رسيد آن را جهت ثبت نام در مزايده به واحد مالي شهرداري تحويل نمايند.

2-شركت كنندگان در مزايده حداكثر تا 28مهرماه فرصت دارند تا برگ شرايط مزايده را دريافت و همچنين واريز سپرده را انجام دهند.

3-تاريخ برگزاري حراج حضوري روزسه شنبه مورخ 29/7/93در محل پارک موتوری شهرداري واقع در ميدان معلم راس ساعت 12 ظهر صورت خواهد گرفت.

4-برنده مزايده در اموال ثمن معامله را بايد بلافاصله به عوامل اجرايي مزايده پرداخت و يا به حساب شهرداري واريز نمايند در غير اينصورت سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

5-هزینه های انتقال سند در دارای ودفتر خانه وتعویض پلاک کلاً به عهده برنده مزایده است.

6-شرکت کنندگان قبل از جلسه حراج باید اسناد ومدارک خودروهای بفروش رفته را رویت وبعداً شرکت نمایند.

7-چنانچه شركت كننده اي، سپرده به حساب شهرداري واريز ننمايد حق شركت در حراج حضوري را ندارد.

8-خودروهای بفروش رفته پس گرفته نخواهد شد در صورت انصراف هر يك از شركت كنندگان بعد از خريد اجناس سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

9-شرکت کنندگان می توانند جهت رویت خودروها همه روز در ساعات اداری به محل پارک موتوری شهرداری مراجعه نمایند.                

                   سیروس اشرفی- شهردارشبستر