شنبه ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ - ۱۱:۱۲
واحد خدمات شهري خبر داد :

مناقصه : واگذاری امورات خدماتی بصورت حجمی

شرايط مناقصه

موضوع مناقصه : واگذاري امورات خدماتی
محل كار: شهر شبستر
كارفرما: شهرداري شبستر
دستگاه نظارت: واحد خدمات شهري
چنانچه پس از دريافت اسناد مناقصه مايل به شركت در مناقصه نيستيد بايد انصراف خود را كتبا" حداكثر تا آخر وقت اداري معادل يك سوم مدت مناقصه اعلام داريد . در غير اينصورت هرگاه از تسليم پيشنهاد خودداري نموده و يا پيشنهاد ناقص بدهيد براي بار اول تا سه ماه و براي بار دوم تا شش ماه و در صورت تكرار تا يكسال طبق مقررات جاري از شركت در مناقصه محروم خواهيد شد..
پيشنهاد بايد درسه  پاكت الف وب وج بشرح زير تهيه و تحويل گردد و لاك ومهر شود و روي پاكت نام مناقصه نام پيشنهاد دهنده ، نشاني پيشنهاد دهنده تاريخ تسليم پيشنهاد نوشته شود و اين پاكتها حداكثر تا آخر وقت اداري روز                      مورخ                                  به دبير خانه شهرداري شبستر تسليم گردد حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه مناقصه آزاد است.

پيشنهاد هاي واصله در ساعت12  روز                   مورخ                              در كميسيون مناقصه باز و رسيدگي خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
هزينه هاي انتشار آگهي در روزنامه بعهده برنده مناقصه مي باشد.
پاكت الف بايد محتوي مدارك زير باشد.

1-9 سپرده شركت در مناقصه به مبلغ000/000/130 ريال وجه نقد كه به حساب شماره                                                       1-1576977-11-2014 شهرداري شبستر نزد بانك قرض الحسنه مهر ایران شعبه شبستر واريز و رسيد آنرا در پاكت الف قرار مي دهيد و يا بصورت ضمانت نامه بانكي كه مدت اعتبار آن از تاريخ قرائت 2 ماه و قابل تمديد به دستور كارفرما باشد.

10- پاكت ب بايد محتوي مدارك زير باشد.

1-10- برگهاي شرايط مناقصه كه تمام صفحات آن بايد به امضاء و مهر شركت رسيده باشد.

2-10- برگ پيشنهاد كه در آن قيمت و نرخ پيشنهادي به حروف و عدد مشخص شده باشد.

3-10-مدارک شرکت اعم از روزنامه رسمی – ثبت شرکت و سایر مجوزهای قانونی واصل صلاحیت شرکت که دارای اعتبار باشد

4-10پاکت ج حاوی پاکتهای الف و ب می باشد.

11- در صورتي كه پاكت ((الف) داراي نقص باشد پاكت ((ب)) باز نشده و پيشنهاد مربوطه مردود خواهد شد.

12- پيشنهاد دهنده بايد كليه اسناد مناقصه را كه از كارفرما دريافت مي دارد بدون تغيير و يا حذف قسمتي از آنها امضاء و ضميمه پيشنهاد خود نمايد در صورتي كه يك يا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضاي پيشنهاد دهنده نرسيده باشد تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط اسناد مناقصه از طرف پيشنهاد دهنده تلقي خواهد شد.

13- هريك از شركت كنندگان در مناقصه كه نسبت به مفهوم قسمتي از مشخصات يا ساير مدارك مناقصه ابهامي داشته باشند بايستي پس از تحويل اسناد و.مدارك مناقصه مراتب را كتبا" به دستگاه مناقصه گذار اطلاع دهند و تقاضاي دريافت توضيح كتبي بنمايند.

14- به پيشنهادات مبهم ، مخدوش ، مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

15-سپرده نفرات دوم وسوم تا عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هريك ازبرندگان اول تا سوم سپرده به نفع شهرداري ضبط وبا نفر بعدي قرارداد بسته خواهد شد.

16-ارائه اصل مدرك معتبر از اداره كار و امور اجتماعي و ساير ارگانها براي شركتهاي خدماتي الزامی است.

17-تعداد كارگران شاغل در بخش خدماتي حداقل 14نفر خواهد بود.

18- پيشنهاد دهنده بايد قیمت پیشنهادی خود را بطور مقطوع اعلام نماید و کلیه حق و حقوق و مزایای کارگران مطابق قانون کار باید از طرف شرکت به کارگران پرداخت گردد و انجام این تعهد مهم هیچگونه ارتباطی به زمان دریافتی های شرکت از شهرداری نداشته و نخواهد داشت.

19- شركت برنده بايد دفتر ثابت در شهر شبستر داشته باشد و يك نفر نماينده بطور تمام وقت جهت نظارت و جوابگويي داشته باشد.

20-نوع کارگران را شهرداری تعیین و مشاغل مورد نیاز شامل غسال و غساله هر کدام یک نفر جمعاً دو نفر راننده آتش نشان  پایه یک2 نفر –کشیک و خدمه آتش نشان 3 نفر سرویس کار ماشین آلات و  وسایل ابزار یک نفر کتابدار در کتابخانه شهرداری یک نفر –بنا یک نفر کارگر بنا یک نفر سرایدار مقبره شیخ محمود یک نفر نگهبان باغ رضوان یک نفر نگهبان کشیک موتوری یک نفر.

21پیمانکار و یا عوامل آن حق در یافت وجه از شهروندان نخواهند داشت.

22- تهیه لباس کار متناسب با نوع کار به عهده پیمانکار می باشد.

23- مدت قرارداد یک سال تمام از مورخ1/1/94لغایت29/12/94خواهد بود.

24- در صورت قصور در انجام وظایف جریمه ای خواهد داشت که جزئیات آن در قرارداد قید خواهد شد.

25شرکت خدماتی جهت حسن انجام کار در حین عقد قرارداد باید مبلغ000/000/260ریال سپرده یا ضمانت نامه معتبر بانکی تا آخر قرارداد نزد کار فرما به ودیعه بگذارد.

26-از هر صورت وضعیت ماهانه 5%حسن انجام کارکسروپس از ارائه تسویه حساب کامل  وعدم وجود عیب و نقص در انجام وظایف مسترد خواهد شد.

27- ارائه رضايت از عملكرد قراردادهاي قبلي توسط پيمانكار الزامي است.

28- كسورات قانوني  بعهده پيمانكار مي باشد .

                                       

نام پيشنهاد دهنده:

سمت پيشنهاد دهنده:

مهر و امضاء مجاز شركت:

تاریخ:

نشانی شرکت:

 

دریافت فایل pdf  برگه ها و فرم های مناقصه

دانلود