به گزارش روابط عمومی شهردای شبستر ، شهرداری شبستر در نظر دارد تعدادی از مغازه­های خود واقع در خیابان طالقانی را از طریق آگهی مزایده به اجاره واگذار نماید. علاقمندان می­توانند پیشنهادات خود را با در نظر گرفتن شرایط زیر حداکثر تا آخر وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 30/11/93 به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

"آگهی مزایده"

(مرحله اول نوبت اول)

 1. متقاضیان جهت شرکت در مزایده باید مبلغ 000/000/4 ریال بعنوان سپرده شرکت در مزایده به صاحب سپرده شهرداری 1-1576977- 11- 2014 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران واریز نمایند.
 2. اسناد مزایده بایستی از امورمالی شهرداری دریافت گردیده و کلیه اوراق مزایده باید هم به امضاء و مهر شهرداری و هم به امضای شرکت کننده برسد.
 3. شرکت­کنندگان باید فیش واریزی بابت سپرده را در پاکت الف و پیشنهاد قیمت را در پاکت ب و هر دو پاکت در پاکت ج قرار داده شده و روی همه پاکت­ها نام شرکت­کننده و شماره مغازه مورد اجاره قید شود.
 4. قیمت مبناء اجاره مغازه ها به شرح زیر می باشد:

مغازه شماره یکاجاره مبناء ماهانه000/500/2ریال

مغازه شماره چهاراجاره مبناء ماهانه000/000/2ریال

مغازه شماره پنجاجاره مبناء ماهانه000/000/2ریال

مغازه شماره هفتاجاره مبناء ماهانه000/000/2ریال

مغازه شماره هشت اجاره مبناء ماهانه000/000/2ریال

مغازه شماره نهاجاره مبناء ماهانه000/000/2ریال

مغازه شماره دهاجاره مبناء ماهانه000/000/2ریال

مغازه شماره یازدهاجاره مبناء ماهانه000/000/2ریال

مغازه شماره دوازدهاجاره مبناء ماهانه000/500/2ریال

 1. به پیشنهادات مبهم- مخدوش و مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 2. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 3. مدت اجاره هر یک از مغازه ها دوسال بوده و در صورت رضایت شهرداری قابل تمدید خواهد بود در سال دوم اجاره بهاء نسبت به سال اول 20% افزایش خواهد داشت.
 4. اجاره مغازه ها قبلاً طی 12 فقره چک در ابتدای قرارداد اخذ خواهد شد.
 5. هزینه های انشعابات آب و گاز و غیره به عهده برنده مزایده بوده و هزینه برق مصرفی به عهده اجاره کننده خواهد بود.
 6. مشاغل خانگی در اولویت واگذاری می باشند.
 7. سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هر یک از برندگان اول تا سوم سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

12- برنده مزایده جهت حسن استفاده از مغازه مبلغ000/000/40ریال سپرده به حساب1-1579977-11-2014نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران واریز و یا ضمانتنامه بانکی بمدت دو سال ارائه نماید در صورت بروز خسارت و یا عدم انجام تعهدات از محل تضمین کسر خواهد شد.

13-متقاضیان می­توانند در ساعات اداری طول مدت آگهی به واحد املاک شهرداری مراجعه و نسبت به بازدید محل مورد اجاره اقدام نمایند.

14-تقاضاهای رسیده در روز شنبه مورخ 2/12/93 رأس ساعت 12 ظهر گشوده و قرائت خواهد شد. حضور پیشنهاددهندگان در جلسه آزاد است.

 

 

                                                      سیروس اشرفی- شهردار شبستر