شنبه ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ - ۱۲:۱۸
واحد خدمات شهري خبر داد :

مناقصه :واگذاري جمع آوری حمل و دفن زباله شهر

 شرايط مناقصه

موضوع مناقصه : واگذاري رفت وروب جمع آوری حمل و دفن زباله و نخاله های شهرداری
محل كار: شهر شبستر
كارفرما: شهرداري شبستر
دستگاه نظارت: واحد خدمات شهري
چنانچه پس از دريافت اسناد مناقصه مايل به شركت در مناقصه نيستيد بايد انصراف خود را كتبا" حداكثر تا آخر وقت اداري معادل يك سوم مدت مناقصه اعلام داريد . در غير اينصورت هرگاه از تسليم پيشنهاد خودداري نموده و يا پيشنهاد ناقص بدهيد براي بار اول تا سه ماه و براي بار دوم تا شش ماه و در صورت تكرار تا يكسال طبق مقررات جاري از شركت در مناقصه محروم خواهيد شد..
پيشنهاد بايد درسه  پاكت الف وب وج بشرح زير تهيه و تحويل گردد و لاك ومهر شود و روي پاكت نام مناقصه نام پيشنهاد دهنده ، نشاني پيشنهاد دهنده تاريخ تسليم پيشنهاد نوشته شود و اين پاكتها حداكثر تا آخر وقت اداري روز                      مورخ                                  به دبير خانه شهرداري شبستر تسليم گردد حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه مناقصه آزاد است.

پيشنهاد هاي واصله در ساعت  روز                   مورخ                              در كميسيون مناقصه باز و رسيدگي خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
هزينه هاي انتشار آگهي در روزنامه بعهده برنده مناقصه مي باشد.
پاكت الف بايد محتوي مدارك زير باشد.

1-9 سپرده شركت در مناقصه به مبلغ100/000/000 ريال وجه نقد كه به حساب شماره                                                       1-1576977-11-2014 شهرداري شبستر نزد بانك قرض الحسنه مهر ایران شعبه شبستر واريز و رسيد آنرا در پاكت الف قرار مي دهيد و يا بصورت ضمانت نامه بانكي كه مدت اعتبار آن از تاريخ قرائت 2 ماه و قابل تمديد به دستور كارفرما باشد.

10- پاكت ب بايد محتوي مدارك زير باشد.

1-10- برگهاي شرايط مناقصه كه تمام صفحات آن بايد به امضاء و مهر شركت رسيده باشد.

2-10- برگ پيشنهاد كه در آن قيمت و نرخ پيشنهادي به حروف و عدد مشخص شده باشد.

3-10-مدارک شرکت اعم از روزنامه رسمی – ثبت شرکت و سایر مجوزهای قانونی واصل صلاحیت شرکت که دارای اعتبار باشد

11-پاکت ج حاوی پاکتهای الف و ب می باشد.

12- در صورتي كه پاكت ((الف) داراي نقص باشد پاكت ((ب)) باز نشده و پيشنهاد مربوطه مردود خواهد شد.

13- پيشنهاد دهنده بايد كليه اسناد مناقصه را كه از كارفرما دريافت مي دارد بدون تغيير و يا حذف قسمتي از آنها امضاء و ضميمه پيشنهاد خود نمايد در صورتي كه يك يا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضاي پيشنهاد دهنده نرسيده باشد تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط اسناد مناقصه از طرف پيشنهاد دهنده تلقي خواهد شد.

14- هريك از شركت كنندگان در مناقصه كه نسبت به مفهوم قسمتي از مشخصات يا ساير مدارك مناقصه ابهامي داشته باشند بايستي پس از تحويل اسناد و.مدارك مناقصه مراتب را كتبا" به دستگاه مناقصه گذار اطلاع دهند و تقاضاي دريافت توضيح كتبي بنمايند.

15- به پيشنهادات مبهم ، مخدوش ، مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

16-سپرده نفرات دوم وسوم تا عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هريك ازبرندگان اول تا سوم سپرده به نفع شهرداري ضبط وبا نفر بعدي قرارداد بسته خواهد شد.

17-ارائه اصل مدرك معتبر از اداره كار و امور اجتماعي و ساير ارگانها براي شركتهاي خدماتي الزامی است.

18-تعداد كارگران شاغل در بخش رفت وروب وجمع آوری و حمل و دفن زباله و نخاله خدماتي حداقل 10 نفر خواهد بود.

19- پيشنهاد دهنده بايد قیمت پیشنهادی خود را بطور مقطوع اعلام نماید و کلیه حق و حقوق و مزایای کارگران طبق قانون کار باید از طرف شرکت به کارگران پرداخت گردد و انجام این تعهد مهم هیچگونه ارتباطی به زمان دریافتی های شرکت از شهرداری نداشته و نخواهد داشت.

20- شركت برنده بايد دفتر ثابت در شهر شبستر داشته باشد و يك نفر نماينده بطور تمام وقت جهت نظارت و جوابگويي داشته باشد.

21- اهم کارهای شرکت: جمع آوری مکانیزه و دستی روزانه کلیه سطل های زباله بزرگ و کوچک سطح شهر و پارکها محل و تخلیه و دفن آنها در محل در محل دفن زباله حداقل هر 15 روز یکبار- تنظیف و پاکسازی کلیه معابر و خیابانها از هر نوع مواد آلاینده تامین نیروی انسانی مجرب پاک سازی جوی ها ، کانال ها ومجری عبور آب و حمل و تخلیه آنها- نمک پاشی معابر در زمستان- رفت وروب هفته بازار و جمع آوری زباله های آنها رفت وروب راسته بازار و محوطه باغ رضوان –نظافت سرویس های بهداشتی سطح شهر- برف روبی و پارکها جمع آوری و حمل درختان و بوته های هرس شد.

-ریز فعالیتهای و وظایف شرکت  وجرایم مربوط به عدم تعهدات و قصور در کار درحین عقد قرارداد اعلام خواهد شد.

22پیمانکار و یا عوامل آن حق در یافت وجه از شهروندان نایلون سطل های اشغال کوچک و مواد بهداشتی و شوینده برای سرویس ها و تفکیک زباله را نخواهد داشت.

23- تهیه نمک بعهده شهرداری  وتهیه جارو بیل ، کلنگ فرغون، وکلاً وسایل ابزار کا ر ولباس کارگران بعهده پیمانکار خواهد بود.

24- مدت قرارداد یک سال تمام مي باشد از مورخ94/1/1لغایت94/12/29خواهد بود.

25- شهرداری جهت جمع آوری و حمل نخاله ها و زباله های داخل جویها و کانلها و نخاله های ساختمانی یک دستگاه نیسان کمپرسی بدون راننده با ضمانتنامه معتبر در اختیار شرکت قرار خواهد داد و کلیه هزینه های خودرو شامل هزینه های تعمیرات وسوخت روغن-لاستیک بیمه و غیره بعهده پیمانکار خواهد بود.

1-25-چنانچه در وسط سال شهرداری ماشین جاروب مکانیزه خود را که خریداری نموده تحویل بگیرد شرکت از تعداد کارگران شاغل در بخش رفت وروب با هماهنگی شهرداری کم و با ضمانتنامه معتبر خودرو در اختیار شرکت قرار خواهد داد و مطابق بند 26 کلیه هزینه های خودرو به عهده شرکت خواهد بود.

26- ارائه رضايت از عملكرد قراردادهاي قبلي توسط پيمانكار الزامي است.

27- كسورات قانوني  بعهده پيمانكار مي باشد .

28- از هر صورت وضعیت ماهانه 10 درصد حسن انجام کار کسر وپس از تسویه حساب کامل  وعدم وجود نقص وایراد در کار و تحویل سالم ماشین آلات سپرده مسترد خواهد شد در غیر اینصورت از محل سپرده جبران خسارت خواهد شد.

29-در حین عقد قرارداد شرکت باید 10درصد مبلغ کل قراردادها به عنوان ضمانت حسن انجام تعهدات بصورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی در اختیار شهرداری قرارخواهد داد.

30در صورت قصور در انجام وظایف در فعالیتها متناسب با آن جریمه ای خواهد داشت که جزئیات آن در حین عقد قرارداد درج خواهد شد.                                                 

نام پيشنهاد دهنده:

سمت پيشنهاد دهنده:

مهر و امضاء مجاز شركت:

تاریخ:

نشانی شرکت:

دریافت فایل pdf  برگه ها و فرم های مناقصه

دانلود