شنبه ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ - ۱۲:۲۴
واحد خدمات شهري خبر داد :

مناقصه : واگذاري امورات مربوط به فضای سبز

شرايط مناقصه

موضوع مناقصه : واگذاري امورات مربوط به فضای سبز
محل كار: شهر شبستر
كارفرما: شهرداري شبستر
دستگاه نظارت: واحد خدمات شهري
چنانچه پس از دريافت اسناد مناقصه مايل به شركت در مناقصه نيستيد بايد انصراف خود را كتبا" حداكثر تا آخر وقت اداري معادل يك سوم مدت مناقصه اعلام داريد . در غير اينصورت هرگاه از تسليم پيشنهاد خودداري نموده و يا پيشنهاد ناقص بدهيد براي بار اول تا سه ماه و براي بار دوم تا شش ماه و در صورت تكرار تا يكسال طبق مقررات جاري از شركت در مناقصه محروم خواهيد شد..
پيشنهاد بايد در سه پاكت الف وب و ج بشرح زير تهيه و تحويل گردد و لاك ومهر شود و روي پاكت نام مناقصه نام پيشنهاد دهنده ، نشاني پيشنهاد دهنده تاريخ تسليم پيشنهاد نوشته شود و اين پاكتها حداكثر تا آخر وقت اداري روز                          مورخ                              به دبير خانه شهرداري شبستر تسليم گردد حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه مناقصه آزاد است.

پيشنهاد هاي واصله در ساعت   12         روز                    مورخ                       در كميسيون مناقصه باز و رسيدگي خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
هزينه هاي انتشار آگهي در روزنامه بعهده برنده مناقصه مي باشد.
پاكت الف بايد محتوي مدارك زير باشد.

1-9 سپرده شركت در مناقصه به مبلغ110/000/000 ريال وجه نقد كه به حساب شماره 1-1576977-11-2014                           شهرداري شبستر نزد بانك قرض الحسنه مهر ایران واريز و رسيد آنرا در پاكت الف قرار مي دهيد و يا بصورت ضمانت نامه بانكي كه مدت اعتبار آن از تاريخ قرائت 2 ماه و قابل تمديد به دستور كارفرما باشد.

10- پاكت ب بايد محتوي مدارك زير باشد.

1-10- برگهاي شرايط مناقصه كه تمام صفحات آن بايد به امضاء و مهر شركت رسيده باشد.

2-10- برگ پيشنهاد كه در آن قيمت و نرخ پيشنهادي به حروف و عدد مشخص شده باشد.

3-10-مدارک شرکت اعم از روزنامه رسمی – ثبت شرکت و سایر مجوزهای قانونی و اصل صلاحیت شرکت که دارای اعتبار باشد.

11- در صورتي كه پاكت ((الف) داراي نقص باشد پاكت ((ب)) باز نشده و پيشنهاد مربوطه مردود خواهد شد.

1-11-پاکت ج حاوی پاکت الف و ب خواهد بود.

12- پيشنهاد دهنده بايد كليه اسناد مناقصه را كه از كارفرما دريافت مي دارد بدون تغيير و يا حذف قسمتي از آنها امضاء و ضميمه پيشنهاد خود نمايد در صورتي كه يك يا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضاي پيشنهاد دهنده نرسيده باشد تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط اسناد مناقصه از طرف پيشنهاد دهنده تلقي خواهد شد.

13- هريك از شركت كنندگان در مناقصه كه نسبت به مفهوم قسمتي از مشخصات يا ساير مدارك مناقصه ابهامي داشته باشند بايستي پس از تحويل اسناد و.مدارك مناقصه مراتب را كتبا" به دستگاه مناقصه گذار اطلاع دهند و تقاضاي دريافت توضيح كتبي بنمايند.

1-13-کلیه صفحات مربوط به مدارک ارسالی و پاکتهای الف وب و ج باید با مهر وامضای مجاز و نام شرکت وپیشنهاد دهنده رسید می باشد در صورتی که پاکت الف دارای نقصی باشد پاکت ب باز نشده و به پیمانکار مسترد می گردد و پیشنهاد مربوط مردود خواهد بود.

14- به پيشنهادات مبهم ، مخدوش ، مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

15-سپرده نفرات دوم وسوم تا عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هريك از  برندگان اول تا سوم سپرده به نفع شهرداري ضبط وبا نفر بعدي قرارداد بسته خواهد شد.

16-ارائه اصل مدرك معتبر از اداره كار و امور اجتماعي و ساير ارگانها براي شركتهاي خدماتي الزامی است.

17-تعداد كارگران شاغل در بخشهاي  مختلف فضای سبز حداقل 12 نفر خواهد بود و کارگران در حین انجام وظیفه باید مبلس به لباس کار مناسب توسط شرکت خواهند بود.

18- پيشنهاد دهنده بايد فقط قیمت پیشنهادی خود را بطور مقطوع اعلام نماید و شرکت موظف است حقوق و مزایای کارگران را طبق قانون کار و بدون کم وکاست به حساب آنان واریز کند. انجام این تعهد مهم هیچگونه ارتباطی به زمان دریافتی های شرکت از شهرداری نداشته و نخواهند داشت.

19- شركت برنده بايد دفتر ثابت در شهر شبستر داشته باشد و يك نفر نماينده بطور تمام وقت جهت نظارت و جوابگويي داشته باشد.

20- اهم کارهای شرکت شامل – هرس در ختان و شمشادها آبیاری دستی و مکانیزه و خودرویی فضای سبز شخم زنی فضای سبز و معابر و رفوژ خیابانها  چمن کاری و گل کاری و کاشت درخت کود دهی  سمپاشی –تعمیرات و لوله کشی جدید فضای سبز  و سرویسهای بهداشتی پارکها چیدن علفهای هرز و ..... و ریز وظایف در قرارداد اعلام خواهد شد.

21- پيمانكار و يا عوامل آن حق دريافت وجه از شهروندان را نخواهند داشت.

22- در صورت قصور هر یک از وظایف شرکت جریمه ای خواهد داشت که ریز ان در چنین عقد قرارداد ارائه خواهد شد.

23-  شهرداری جهت آبیاری فضای سبز یک دستگاه تانکر فضای سبزبا شاسی بنز بدون راننده طی صورتجلسه ای جداگانه به پیمانکار در مقابل ضمانتنامه معتبر به قیمت ماشین آلات واگذار خواهد نمود وهمچنین یک دستگاه شمشاد زن و چمن زن در اختیار خواهد گذاشت و کلیه هزینه های  تعمیرات جزئی سوخت – روغن ولوازم یدکی و لاستیک خودروی فضای سبز و شمشاد زن و چمن زن بعهده پیمانکار خواهد بود در صورت سهل انگاری در نگهداری وسایل و ماشین آلات از محل ضمانت نامه و حسن انجام کار جبران خواهد شد

24- تهیه کود و سم به عهده شهرداری و کلیه وسایل ابزار کار اعم از بیل و کلنگ وفرغون اره قیچی باغبانی شلنک مایع دستشویی سرویسها و مواد ضد عفونی کننده بعهده پیمانکار می باشد.

25- مدت قرارداد يك سال تمام از تاریخ 1/1/94لغایت29/12/94 می باشد.

26- از هر صورت وضعیت ماهانه 10%درصد بعنوان حسن انجام کار کسر وپس از تسویه حساب کامل و عدم وجود نقص و ایراد در کار و تحویل  سالم ماشین آلات مسترد خواهد شد.

27-در حین عقد قرارداد شرکت باید 10 درصد مبلغ قرارداد را به عنوان ضمانت حسن انجام تعهدات بصورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی در اختیار شهرداری قراردهد.

28- ارائه رضايت از عملكرد قراردادهاي قبلي توسط پيمانكار الزامي است.

29- كسورات قانوني  احتمالي بعهده پيمانكار مي باشد

نام پيشنهاد دهنده:

سمت پيشنهاد دهنده:

مهر و امضاء مجاز شركت:

تاریخ:

نشانی شرکت

 

دریافت فایل pdf  برگه ها و فرم های مناقصه

دانلود