یکشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ - ۱۳:۰

مزايده : فروش قطعات مسکونی در شبستر

 

(( آگهي مزايده  مرحله اول  نوبت دوم قطعات مسکونی ))

 

 

 

 

 

ردیف

پلاک ثبتی

مساحت

کاربری

قیمت مبناء قطعه زمین به ریال

آدرس

1

14877

26/146

تجاری70%

مسکونی30%

4/100/000/000

بلوار 55متری روبروی بهزیستی تفکیکی حاج مهدی درویشی

2

14982

52/241

مسکونی

1/690/640/000

بلوار 55 متری روبوری بهزیستی تفکیکی حاج مهدی درویشی

3

11617

28/315

تجاری

1/416/760/000

بلوار 55 متری بعد از پمپ بنزین تفکیکی نصراله خجسته منش

4

ق4پلاک996

8/243

تجاری

2/925/600/000

بلوار 55متری جنب ایران خودرو تفکیکی رجبعلی حسین زاده

5

ق6پلاک998

324

تجاری

1/458/000/000

بلوار 55متری جنب ایران خودرو تفکیکی رجبعلی حسین زاده

6

7693

29/160

مسکونی

1/282/320/000

تفکیکی شهرداری ضلع شمال اداره بازرگانی

7

14180

98/188

تجاری

755/600/000

بلوار 55متری ضلع جنوبی پمپ بنزین تفکیکی خانم خیرابی

 

شهرداري شبستر در  نظر دا رد به استناد مجوز شماره 50 شوراي محترم اسلامي شهر شبستر تعدادي از قطعات مسكوني خود را از طريق آگهي مزايده بفروش برساند. متقاضيان  با در نظر گرفتن شرايط زير درخواست كتبي خودرا تاآخر وقت اداری روزدوشنبه مورخ27/11/93به دبیرخانه شهرداری تسلیم نمایند.

   شرایط:      

1-متقاضيان مي بايست 5%(درصد)قيمت مبناء قطعات را به عنوان سپرده شركت در مزايده به حساب                                                             1-1576977-11-2014شهرداري نزد بانك قرض الحسنه مهر ايرانيان شعبه شبستر واريز و فيش مربوطه را ضميمه پيشنهاد خود نموده و برگ پیشنهاد را از شهرداری دریافت نموده و در پاكت  سربسته به دبير خانه شهرداري تحويل داده  و رسيد دريافت نمايندتوضیحاً فیش باید از واحد امور مالی شهرداری دریافت گردد کلیه برگها باید امضاء و مهر شده باشند.ضمناً پیشنهاد دهندگان باید دارای 3پاکت : در پاکت الف – فیش شرکت در مزایده، در پاکت ب - برگ پیشنهاد قیمت و شرایط شرکت در مزایده و در پاکت ج- که محتوی پاکت الف و ب با مشخصات شرکت کننده و شماره قطعه که روز آن درج شده در آن می باشد

2-شركت كنندگان در مزايده جهت رويت قطعات  ميتوانند به واحد املاك شهرداري مراجعه نمايند.

3-به پيشنهاد ات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4-شهرداري در ردو يا قبول پيشنهادات مختار است-سپرده نفرات دوم و سوم تا عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هريك از آنها ،سپرده به نفع شهرداري ثبت وضبط خواهد شد.

5- ثمن قطعات باید بلافاصله پس از برنده شدن به حساب شهرداری واریز گردد.

6- هزينه انتقال سند در دارائي دفتر خانه  - اداره ثبت اسناد و املاک به عهده برنده مزايده است.

7- هزينه آگهي به عهده برندگان مزايده مي باشد.

8- تقاضاهاي واصله راس ساعت12روز سه شنبه مورخه28/11/93در حضور اعضاءكمسيون عالي معاملاتي باز و قرائت خواهد شدو حضور شركت كنندگان در جلسه آزاد است.

                            سیروس اشرفی- شهردار شبستر