شرایط مناقصه

1-موضوع مناقصه: احداث نماد یادمان شهداء شبستر

2-محل کار : تپه نورالشهداء پارک ملت شبستر

3-مبلغ برآورد :430/610/887/1

4-شرح مختصر کار: احداث یادمان

5-مبناء مناقصه : فهرست بهاء رشته ابنيه و تأسیسات برقی سال1393

6-کارفرما : شهرداری شبستر

7-دستگاه نظارت : واحد عمرانی شهرداری

8-چنانچه پس از دریافت اسناد مناقصه مایل به شرکت در مناقصه نیستند باید انصراف خود را کتبا" تا حداکثر آخر وقت اداری معادل یک سوم مدت مناقصه اعلام دارید. در غیر اینصورت هر گاه از تسلیم پیشنهاد خودداری نموده و یا پیشنهاد ناقص بدهید برای بار اول تا سه ماه و برای بار دوم تاشش ماه ودر صورت تکرار تا یکسال طبق مقررات جاری از دعوت شرکت در مناقصه ها محروم خواهید بود.

9-پیشنهاد باید در سه پاکت الف و ب و ج بشرح زیر تهیه و لاک ومهر گرددو روی پاکت نام مناقصه ،نام پیشنهاد دهنده ، نشانی پیشنهاد دهنده تاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شود و پاکتهای لاک و مهر شده فوق الذکر پاکت الف و ب باید حداکثر تا آخر وقت اداری روز  پنج شنبه 23/11/93 به دبیر خانه شهرداری شبستر واقع در خیابان امام تسلیم گردد.حضور شرکت کنندگان در جلسه مناقصه آزاد است.

10-پیشنهاد های واصله در ساعت  12 روز شنبه  مورخه 25/11/93   در کمیسیون مناقصه باز و رسیدگی خواهد شد.

1-10- مبلغ -000/100 ریال بعنوان هزینه اوراق مناقصه به حساب جاری شماره 3100000983009 بانک ملی شعبه شیخ محمود شبستری واریز و فیش ان تحویل امور مالی گردد.

2-10- شهرداری در رد یا قبول هر کدام با تمام  پیشنهادات مختار بوده و کلیه هزینه های انتشار آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بودو کارفرما در صورت نیاز ابلاغ 25% افزایش و یا کسر را صادر خواهد نمود و تاخیرات غیر مجاز در اجرای پروژه برابر شرایط عمومی پیمان قابل رسیدگی است

11- پاکت الف باید محتوی مدارک زیر باشد

1/11-سپرده شركت در مناقصه به  مبلغ 000/000/85 ريال به صورت ضمانت نامه بانكي كه مدت اعتبار آن از تاريخ قرائت يك ماه و قابل تمديد به دستور كارفرما باشد ویا فیش نقدی به حساب1-1576977-11- 2014

نزد بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان.

2-11-برآورد مقادير  كار و نقشه ارائه شده در سي دي.

3-11-اسناد و مدارك شركت.

4-11-رتبه بندي از معاونت برنامه ريزي در رشته ابنيه

12- پاکت ب باید محتوی مدارک زیر باشد:

1-12-برگ پیشنهادی که در آن قیمت و نرخ پیشنهادی به حروف و عدد مشخص شده  باشد.

2-12- پاکت ج حاوی پاکت الف وب

3-12-برگ شرايط مناقصه.

13- کلیه صفحات مربوط به مدارک ارسالی و پاکتهای الف و ب وج باید به مهر و امضای مجاز ونام شرکت پیشنهاد دهنده رسیده باشد . در صورتی که پاکت "الف" دارای نقص باشد "پاکت " ب" باز نشده وبه پیمانکار مسترد می گرددو پیشنهاد مربوطه مردود خواهد بود.

14-پیشنهاد دهنده باید کلیه اسناد مناقصه را که از کار فرما دریافت می دارد بدون تغییر یا حذف قسمتی از آنها امضاءو ضمیمه پیشنهاد خود نمایدو در صورتی که یک یا چند قسمت از اسناد به امضای پیشنهاد دهنده نرسیده باشد.تسلیم پیشنهاد به منزله قبول تمام شرایط اسناد مناقصه از طرف پیشنهاد دهنده تلقی خواهد شد.

15-توضیحات لازم راجع به اسناد ومدارک مناقصه:

هریک از  شركت كنندگان در مناقصه که نسبت به مفهوم قسمتی از مشخصات یا سایر مدارک مناقصه ابهامی داشته باشند بایستی حداکثر تا 3 روز پس از تحویل اسناد و مدارک مناقصه مراتب را کتبا" به دستگاه مناقصه گذار اطلاع دهندوتقاضای دریافت توضیح کتبی بنمایند.

هر نوع توضیح یا تجدید نظر ، اضافه یا حذف مطلبی به مدارک مناقصه از طریق رسمی انجام و طی نامه از طرف دستگاه مناقصه گذار به نشانی متقاضیان ارسال می گردد واین ضمائم جزو مدارک مناقصه منظور خواهد گردید.

کارفرما حق تغییر یا اصلاح ، تجدید نظر در مشخصات با نقشه ها را قبل از انقضای مهلت لازم جهت تسلیم پیشنهاد ها برای خود محفوظ می دارد واگر چنین موردی پیش آید اصلاحات فوق طی یک ضمیمه جهت کلیه متقاضیان در مناقصه ارسال خواهد شد و چنانچه پیشنهادی قبل از ارسال ضمیمه مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آنرا به منظور انجام تغییرات و اصلاحات لازم بنماید.

چنانچه این تجدید نظر یا اصلاح مستلزم تغییر مقادیر یا قیمت پیشنهادی یا هر دو باشد در این صورت آخرین روز دریافت پیشنهاد ها می توانند با اعلام کتبی کارفرما به تعویق افتد بنحوی که پیشنهاد دهندگان فرصت کافی برای اعمال اصلاحات و تجدید نظر داشته باشند.

16-فهرست مقادیر و قیمتها:

فهرست مقادیر و قیمتها به عنوان راهنما در اختیار پیمانکار قرار گرفته پیمانکار فقط روی برگ پیشنهاد نرخ نسبت به برآورد ارائه شده و یک قیمت کل پیشنهادی به عدد و حروف خواهد نوشت که ملاک عمل برای تعیین برنده می باشد .

17- ابتدا پاکت الف بازشده و مبلغ و مدت اعتبار سپرده شرکت درمناقصه و سایر مدارک و اسناد و محتویات پاکت الف مورد بررسی قرار خواهد گرفت و یادداشت خواهد شد.

پیشنهادها باید کامل و بدون قید وشرط باشد در صورتی که نقصی در مدارک و محتویات پاکت الف مشاهده شود و یا پیشنهاد مشروط مبهم و یا فاقد تضمین یا باکسری تضمین باشد و یا اینکه دیرتر از موعد مقرر تحویل شودو یا خلاف شرایط مناقصه بوده باشد پیشنهاد مورد بحث مردود شناخته شده و پاکت ب مربوطه باز نشده و به پیشنهاد دهنده مسترد می گردد .

چنین پیشنهاد دهندگانی برای بار اول سه ماه ، برای بار دوم شش ماه و در صورت تکرار برای همیشه از مناقصه ها محروم خواهند شد و مراتب با سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارجاع خواهد شد.

18-پس از باز شدن پاکتهای الف و مشاهده اینکه چه کسانی پاکتهای بدون نقص داده اند اقدام به گشایش پاکت ب می شود و با توجه به رقم نرخ و رقم کل پیشنهادی مندرج در پاکت ب هر پیمانکار و با رعایت مراتب مندرج در ذیل برنده مناقصه مشخص می شود.

برنده مناقصه مطابق آئین نامه تعیین برنده مناقصه و با توجه به قیمت کل پیشنهادی  و نرخ پیشنهادی پیمانکاران که به حروف در روی برگ پیشنهاد ذکر نموده اند و با استفاده از تجزیه و تحلیل جداول و تجزیه بهاء پیمانکار که باید در پاکت ب به مناقصه گذار تحویل شده باشد تعیین می گردد.

19- هرگاه در مناقصه ای وقوف حاصل شود که پیشنهاد دهندگانی به زیان مناقصه گذار تبانی کرده اند مناقصه ابطال خواهد شدو مناقصه گذار گزارش امر را با ذکر نام پیمانکارانی که در تبانی شرکت داشته اند به سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد نمود. سازمان بر مبنای گزارش واصله میزان تنبیه پیمانکاران مختلف را از طریق تنزل رتبه و حذف موقت نام آنها از فهرست ها از یک تا دو سال تعیین و مراتب را در فهرستها منعکس و کتبا" به پیمانکاران مختلف و دستگاههای اجرائی اعلام خواهد نمود.

20- درصورتی که پس از عقد پیمان و قبل از تحویل موقت کار وقوف حاصل شود که پیمانکار تمام یا قسمت عمده عملیات مورد پیمان خود را بدون داشتن مجوز به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری واگذار کرده است و چنانچه با تحقیقات لازم موضوع محرز شود و به دستور کارفرما از پیمانکار خلع ید بشود نام چنین  پیمانکاری در مرتبه اول یکسال و در صورت تکرار برای مدت دو سال از فهرست های شرکتهای ذیصلاحیت سازمان برنامه و بودجه حذف خواهد شد.

21-برنده مناقصه ملزم است ظرف هفت روز پس از اطلاع از برنده شدن در مناقصه در دفتر مناقصه گذار حاضر شده و  6 نسخه از کلیه اسناد و نقشه ها و پیمان شرایط عمومی و مانند آنچه را که قبلا" امضاء نموده و ضمیمه پیشنهاد خود تسلیم داشته بود (باستثناء تضمینی که در این مورد تسلیم نموده بود) خریداری و بر اساس پیشنهاد خود که برنده مناقصه شناخته شده است تکمیل و امضاء و مهر نموده ، همراه تضمین لازم برای عقد پیمان به دفتر کارفرما تحویل نماید. در غیر اینصورت تضمین شرکت در مناقصه او که تسلیم نموده است به نفع کارفرما و بدون هیچگونه تشریفات قضائی ضبط شده و برنده مذکور حق هیگونه اعتراض و ادعائی نسبت به آن نخواهد داشت.

در چنین مورد کارفرما با رعایت آئین نامه معاملات شهرداری و دستورالعمل مربوطه نفر دوم را به عنوان برنده اعلام می کند و در صورتی که نفر دوم برنده به شرح مذکور به موقع حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده اوضبط و مناقصه تجدید می گردد . (مناقصه در صورتی نفر دوم و سوم خواهد داشت که اختلاف

قیمت پیشنهادی آنها از مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه کمتر باشد).

22- نسبت به مقررات مربوطه به کارگران ، قانون کار و بیمه های اجتماعی آخرین مصوبات قوانین مربوطه در این مورد ملاک عمل خواهد بود.

23- کلیه کسورات طبق آئین نامه معاملات شهرداری از صورت وضعیتهای پیمانکار کسر می شود و پیمانکار برای تسویه حساب با کار فرما باید مفاصا حساب از بیمه ودارایی ارائه نماید. سایر دستورالعملها نیز بایستی در قیمت پیشنهادی لحاظ شود.

24- سپرده  مربوط به شرکت کنندگانی که برنده اول و یا دوم و سوم نشده اند بلافاصله پس از تعیین برنده مناقصه مسترد خواهد شد و ضمانت دوم و سوم یک ماه بعد از بازگشائی پاکتها صورت می گیرد.

25- سپرده شرکت در مناقصه برنده مناقصه در مقابل تسلیم تضمین حسن انجام تعهدات دیگری (که ظرف 7 روز از طرف پیمانکار تهیه می شود و مبلغ آن معادل ده درصد مبلغ قرارداد است) بعد ازانعقاد قرارداد مسترد می گردد.

26- کلیه سپرده ها پس از موافقت کتبی کارفرما آزاد خواهد گردید.

27- به قیمت پیشنهادی و کار کرد صورت وضعیتها هیچگونه تعدیل و مابه التفاوت پرداخت نخواهد شد.

28- مدت انجام کار به مدت 6ماه می باشد.

29- این مناقصه بعد از تائید کمیته امور قراردادهای شهرداری قابل اعمال می باشد .

30- کسورات قانوني بعهده پیمانکار می باشد.

 

31-هزینه آزمایشات در صورت جواب ندادن بعهده پیمانکار بوده و در صورت صلاحدید دستور تخریب عملیات فوق صادر خواهد شد.

32- دوره تضمین 24 ماه می باشد.

33- سند نهائی مالی صورت وضعیت قطعی پس از ارائه مفاصا حساب از سوی محلهائی که شهرداری اعلام می کند صادر خواهد شد.

34- واحد حل اختلاف واحد حقوقی شهرداری شبستر می باشد.

35- از بابت سختی کار و غیره هیچگونه هزینه ای پرداخت نخواهد شد.

36- امور فنی و عمرانی  استانداري بعنوان ناظر عالیه پروژه می باشد.

 

 

 

37- ارائه مدرک رتبه بندی (پایه5 به بالادررشته ساختمان ) از سازمان مدیریت و برنامه ریزی اجباری می باشد در غیر اینصورت اسناد مناقصه در هر مرحله از مناقصه فاقد اعتبار خواهد بود.

38- مراعات نمودن قانون مصوب نمایندگان مجلس مبنی بر منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی الزامی می باشد.

تاريخ پيشنهاد:

نام شركت كننده و سمت آن:

نشانی شرکت کننده:                                                                                                 

آدرس و شماره تلفن شركت كننده:

مهر و امضاء شرکت کننده:

 

دریافت فایل pdf  برگه ها و فرم های مناقصه

دانلود