به گزارش روابط عمومی شهردای شبستر ،  شهرداري شبستر در  نظر دا رد با استناد مجوز شماره61 شوراي محترم اسلامي شهر شبستر تعدادي از قطعات مسكوني خود را از طريق آگهي مزايده بفروش برساند.

 شهرداري شبستر در  نظر دا رد با استناد مجوز شماره61 شوراي محترم اسلامي شهر شبستر تعدادي از قطعات مسكوني خود را از طريق آگهي مزايده بفروش برساند. متقاضيان  با در نظر گرفتن شرايط زير درخواست كتبي خودرا تاآخر وقت اداري روز   پنج شنبه  مورخ   4 /4/94   به دبير خانه شهرداري تسليم نمايند.

ردیف

پلاک ثبتی

کاربری

مساحت

مبلغ مبناء

آدرس

1

-

مسکونی آپارتمان

100

000/000/080/1

روبروی اداره برق-آپارتمانهای صادق دخت

2

 

زیرزمین خدماتی

188

000/000/008/3

اول راسته بازار طبقه زیرزمین ساختمان دانشوری

3

14877

تجاری،مسکونی

146

000/000/212/3

بلوار55 متری تفکیکی زمین حاج مهدی درویشی

4

ق4پلاک996

تجاری

80/234

000/000/348/2

بلوار 55 متری نرسیده به ایران خودرو تفکیکی حسین زاده

5

14835

مسکونی

203

000/500/913

بلوار 55 متری تفکیکی نظافتی

6

14841

مسکونی

 

77/221

000/080/887

بلوار 55 متری تفکیکی نظافتی

7

14853

مسکونی

11/217

000/440/868

بلوار 55 متری تفکیکی نظافتی

8

14852

مسکونی

2/220

000/080/880

بلوار 55 متری تفکیکی نظافتی

9

14851

مسکونی

44/222

000/760/889

بلوار 55 متری تفکیکی نظافتی

10

14850

مسکونی

53/208

000/120/834

بلوار 55 متری تفکیکی نظافتی

                                          

  شرايط:

1-متقاضيان مي بايست 5%(درصد)قيمت مبناء قطعات  را بعنوان سپرده شركت در مزايده به حساب                                                             1-1576977-11-2014شهرداري نزد بانك قرض الحسنه مهر ايرانيان شعبه شبستر واريز و فيش مربوطه را ضميمه پيشنهاد خود نموده که برگ پیشنهاد را از شهرداری دریافت خواهد شد در پاكت  سربسته به دبير خانه شهرداري تحويل داده  و رسيد دريافت نمايندتوضیحا" فیش باید از امور مالی شهرداری دریافت گردد کلیه برگها باید امضاء و مهر شده باشند.ضمنا" پیشنهاد دهندگان باید دارای 3پاکت که  در پاکت   الف – فیش شرکت در مزایده - در پاکت ب برگ پیشنهاد قیمت و شرایط شرکت در مزایده و در پاکت ج  که محتوی پاکت الف و ب با مشخصات شرکت کننده و شماره قطعه که روز آن درج شده در آن می باشد

2-شركت كنندگان در مزايده جهت رويت قطعات  ميتوانند به واحد املاك شهرداري مراجعه نمايند.

3-به پيشنهاد ات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4-شهرداري در ردو يا قبول پيشنهادات مختار است-سپرده نفرات دوم و سوم تا عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هريك از آنها ،سپرده به نفع شهرداري ثبت وضبط خواهد شد.

5- 1/3مبلغ نقداً و مابقی در شش قسط مساوی دریافت خواهد شد وتنظیم سند بعد از تسویه حساب مقدور خواهدبود.

 

 

 

 

 

6-هزينه انتقال سند در دارائي –دفتر خانه  - اداره ثبت اسناد و املاک بعهده برنده مزايده است.

7-هزينه آگهي بعهده برندگان مزايده ميباشد.

8-تقاضاهاي واصله راس ساعت12روز شنبه مورخه  6/4/94در حضور اعضاءكمسيون عالي معاملاتي باز و قرائت خواهد شدو حضور شركت كنندگان در جلسه آزاد است. 

  شهردار شبستر-سیروس اشرفی