پنجشنبه ۱۳۹۴/۳/۲۸ - ۱۲:۱۲
آگهی مزایده:

واگذاری مدیریت ترمینال شبستربه بخش خصوصی

به گزارش روابط عمومی  شهردای شبستر ، شهرداری شبستر در نظر داردباستناد مجوز شماره 61-12/3/94شورای محترم شهر  مدیریت  و درآمد ترمینال را به بخش خصوصی واگذار نماید علاقمندان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده همه روزه در ساعات اداری از مورخ 16/4/92 بمدت ده روز تقاضای کتبی خود را با در نظر گرفتن شرایط زیر به دبیر خانه شهرداری تسلیم نمایند.

شرایط:

1-متقاضیان جهت شرکت در مزایده باید 57/750/000 ریال بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب                         1-1576977-11-2014 شهرداری نزد بانک قرض الحسنه  مهر ایران شعبه شبستر بشرح زیر در پاکت گذاشته تا آخر وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 94/4/4 به دبیر خانه شهرداری ارائه نمایند.

  • فیش شرکت در مزاید در پاکت الف و پیشنهاد قیمت در پاکت ب و هر دو پاکت الف و ب در داخل پاکت ج که روی همه آنها مشخصات شرکت کننده قید شده باشد.

2-قیمت مبناء اجاره یک ماهه مبلغ 45/830/000 ریال که طی 12 فقره چک در ابتدای قرارداد دریافت خواهد شد.

3-مدت اجاره 2سال بوده و سال دوم نسبت به قیمت پیشنهادی سال اول ده درصد افزایش خواهد داشت.

4-درآمد دریافتی توسط بخش خصوصی از ترمینال شامل اجاره بهاء غرفه ها هر کدام ماهانه طبق نظرکارشناس رسمی دادگستری و عوارض مسافر از کلیه شرکت تعاونی ها و موسسه های مسافربری طبق قانون 5% قیمت پایه .

5-دریافت حق پارکینگ از  مازاد 4 دستگاه سواریهای تاکسی تلفنی  پارک شده در ترمینال.

6-دریافت از سواریها و مینی بوسهای اطراف شبستر بطور ماهانه سواری 15000 ریال و مینی بوس 20000ریال.

7-کلیه هزینه های ترمینال شامل نظافت محوطه سالن ، آب ، برق ، گاز،تلفن ، تخلیه چاهها و هزینه های جزئی و تعمیرات تاسیسات و ساختمان در هر مورد به مبلغ 700000 ریال به عهده مستاجر می باشد.

8-ارائه صورتحساب به شهرداری الزامی است.

               9-شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار است.

               10-به پيشنهاد ات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

11-برنده مزایده جهت حسن استفاده از امکانات ترمینال باید ضمانت نامه بانكي تا آخر قرارداد به مبلغ 200/000/000 ریال در نزد شهرداری به ودیعه بگذارد.

12-تقاضاهای واصله رأس ساعت 12 روز پنج شنبه مورخ 94/4/6در حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملاتی باز وقرائت خواهد شدو حضور شرکت کنندگان در جلسه آزاد است .                      

 

                                                                                                                                                                    شهردار شبستر- سیروس اشرفی