پنجشنبه ۱۳۹۴/۳/۲۸ - ۱۲:۲۱
آگهی مزایده

تبلیغات محیط شهری در شبستر

به گزارش شهردای شبستر ، 

شهرداري شبستر در نظر دارد باستناد مجوز شماره 61-12/3/94 شوراي محترم شهر امورات تبليغاتي شهر را از طريق آگهي مزايده به بخش خصوصي واگذار نمايد علاقمندان مي توانند با در نظر گرفتن شرايط زير قيمت پيشنهادات خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز دوشنبه مورخه 8/4/94   به دبير خانه شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.

شرايط:

1-قيمت مبناء سالانه واگذاري 200/000/000 ريال.

2-متقاضيان جهت شركت در مزايده بايد مبلغ 10/000/000 ريال بعنوان سپرده شركت در مزايده به شماره حساب سيباي 1-1576977-11-2014شهرداري شبسترنزد با نک قرض الحسنه مهر ایران شعبه شبستر واريز و به همراه فرم پيشنهاد قيمت كه از امور مالي شهرداري دريافت خواهند نمود در پاكت سربسته گذاشته وتحويل دبيرخانه نمايند.

3-به پيشنهادات مبهم و مخدوش و مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4-مدت واگذاري يك سال تمام خواهد بود.

5-اعم وظايف پيمانكار عبارت خواهد ازبازار يابي جهت تبليغات موسسات – شركتها و افراد حقيقي و حقوقي جهت نصب بنر – پوستر – پارچه – درجایگاه ها  و هدايت آنها در محلهاي مجاز تعيين شده در سطح شهر و جمع آوري و برخورد با اشخاص كه بدون مجوز اقدام به نصب پوستر – پارچه و ساير اقلام تبليغاتي در شهر مي زنند و سركشي مرتب جهت جلوگيري در اين امر.

6-تعرفه ملاك عمل جهت دريافت هزينه خدمات نصب تابلوها و غيره عوارض محلي مصوب شهرداري مي باشدكه بطور جداگانه در اختيار پيمانكار گذاشته خواهد شد.

7-قيمت پيشنهادي پيمانكار در ابتداي قرارداد طي 12فقره چك یک ماهه دريافت خواهد شد.

8-كسورات ناشي از قرارداد به عهده پيمانكار مي باشد.

9-پيمانكار جهت حسن انجام تعهدات بايد يك فقره ضمانت نامه بانكي به مبلغ 60/000/000ريال در نزد كارفرما به وديعه بگذارد .

10-چنانچه پيمانكار در نحوه وصول درآمدها و يا در برخورد با تبليغاتهاي بدون مجوز اقدام موثري انجام ندهد               قراردا دلغو خواهد شد.

 

11-فقط موسسات تبليغاتي مي توانند در آگهي شركت كنند كه داراي مجوز ارشاد اسلامي داشته باشند.

 

12-شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

13- پيشنهادات واصله با حضور اعضاء كميسيون معاملاتي راس ساعت 12 روز سه شنبه مورخه 94/4/9 باز و قرائت خواهد شد حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است .

 

                                                                                                                            شهردار شبستر – سیروس اشرفی