((آگهی مزایده مرحله اول نوبت اول))
 شهرداری شبستر در نظر باستناد شماره77-29/10/94شورای اسلامی شهر کشتارگاه شهرداری را از طریق آگهی مزایده به اجاره واگذار نماید علاقمندان  می توانند از تاریخ انتشار آگهی لغایت17 روز  به شهرداری مراجعه و اسناد مزایده را دریافت نمائید.
 مرحله اول نوبت دوم بعد از ده روز از انتشار شود
ومدت در آن7روز زده شود.
                                                              سیروس اشرفی-شهردار شبستر