(آگهي مزايد مرحله اول  نوبت اول )
شهرداري شبستر در نظر دارد باستنادمصوبه شماره 77-29/10/94 شوراي اسلامي شهر امورات خود را از قبیل 1-رفت و روب جمع آوری حمل ودفن زباله نخاله های شهر2-امورات مربوط به فضای سبز3- امورات خدماتی شامل غسال و غساله- خدمه وراننده آتش نشانی – سرویس کار، کتابدار، بنا وکارگر سرایدار و نگهبانی را از طریق آگهی مناقصه بصورت یکساله به پیمان واگذار نمایدعلاقمندان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند .

مرحله اول نوبت دوم بعد از ده روز از انتشار شود
ومدت در آن7روز زده شود
                                                  سیروس اشرفی – شهردار شبستر