یکشنبه ۱۳۹۵/۳/۲۳ - ۱۳:۵۷

آگهی مزایده / فروش قطعات مسکونی

آگهي مزايده  مرحله اول  نوبت اول  قطعات مسکونی

شهرداري شبستر در  نظر دا رد با استناد مجوز شماره86 شوراي محترم اسلامي شهر شبستر تعدادي از قطعات مسكوني خود را از طريق آگهي مزايده بفروش برساند. متقاضيان  با در نظر گرفتن شرايط زير درخواست كتبي خودرا تاآخر وقت اداری روز شنبه تاریخ 5/4/95 به دبير خانه شهرداري تسليم نمايند.

 

 

 

 

 

 

 

ردیف      پلاک ثبتی               کاربری                مساحت                         قیمت مبناء                           آدرس ملک

1              قطعات25-26-27  کارخانه صنعتی    5750مترمربع عرصه    700مترمربع سوله    170مترمربع اداری    30مترمربع نگهبانی      000/000/500/7                شبستر-شهرک صنعتی شبستر

2              14827      تجاری مسکونی        43/657    000/889/160/7       بر بلوار55متری-تفکیکی نظافتی

3              11860      مغازه تجاری             01/27      000/790/133/2       خ -مطهری طبقه همکف پاساژ حافظی

4              11496      زیرزمین خدماتی تجاری           188          000/000/008/3       اول راسته بازار خ12متری روبروی بانک ملی طبقه زیرزمین ساختمان دانشوری

5              ق1پلاک های3953و2613         زمین مسکونی          5/200      000/600/641           پشت پیام نور-تفکیکی چایچی زاده

6              ق3پلاکهای3953و2613             زمین مسکونی          15/222    000/450/666           پشت پیام نور-تفکیکی چایچی زاده

7              ق5پلاکهای3953و2613             زمین مسکونی          45/225    000/350/676           پشت پیام نور-تفکیکی چایچی زاده

8              ق7پلاکهای3953و2613             زمین مسکونی          60/200    000/860/621           پشت پیام نور-تفکیکی چایچی زاده

9              ق16پلاکهای3953و2613           زمین مسکونی          85/190    000/635/591           پشت پیام نور-تفکیکی چایچی زاده

10            ق25پلاکهای3953و2613           زمین مسکونی          165          000/500/511           پشت پیام نور-تفکیکی چایچی زاده

11            ق26پلاکهای3953و2613           زمین مسکونی          170          000/000/527           پشت پیام نور-تفکیکی چایچی زاده

12            ق34پلاکهای3953و2613           زمین مسکونی          5/161      000/650/500           پشت پیام نور-تفکیکی چایچی زاده

13            ق43پلاکهای3953و2613           زمین مسکونی          180          000/000/558           پشت پیام نور-تفکیکی چایچی زاده

14            ق43پلاکهای3953و2613           زمین مسکونی          95/189    000/845/588           پشت پیام نور-تفکیکی چایچی زاده

15            11617      زمین تجاری             28/215    000/120/261/1       دربلوار55 متری تفکیکی خجسته منش

شرايط:

1)متقاضيان مي بايست 5%(درصد)قيمت مبناء قطعات را بعنوان سپرده شركت در مزايده به   حساب1-1576977-11-2014شهرداري نزد بانك قرض الحسنه مهر ايرانيان شعبه شبستر واريز و فيش مربوطه را ضميمه پيشنهاد خود نموده که برگ پیشنهاد را از شهرداری دریافت خواهد شد در پاكت  سربسته به دبير خانه شهرداري تحويل داده  و رسيد دريافت نمايندتوضیحا" فیش باید از امور مالی شهرداری دریافت گردد کلیه برگها باید امضاء و مهر شده باشند.ضمنا" پیشنهاد دهندگان باید دارای 3پاکت که  در پاکت   الف – فیش شرکت در مزایده - در پاکت ب برگ پیشنهاد قیمت و شرایط شرکت در مزایده و در پاکت ج  که محتوی پاکت الف و ب با مشخصات شرکت کننده و شماره قطعه که روی همه پاکتها درج شده می باشد.

 2)شركت كنندگان در مزايده جهت رويت املاک  مي توانند به واحد املاك شهرداري مراجعه نمايند.

3)به پيشنهاد ات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4)شهرداري در ردو يا قبول پيشنهادات مختار است-سپرده نفرات دوم و سوم تا عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هريك از آنها ،سپرده به نفع شهرداري ثبت وضبط خواهد شد.

5) نصف مبلغ املاک نقداً و مابقی در شش قسط مساوی دریافت خواهد شد وتنظیم سند بعد از تسویه حساب مقدور خواهدبود.

6)هزينه انتقال سند در دارائي –دفتر خانه  - اداره ثبت اسناد و املاک بعهده برنده مزايده است.

7)هزينه آگهي بعهده برندگان مزايده ميباشد.

8)تقاضاهاي واصله راس ساعت12روزیکشنبه مورخه 6/4/95در حضور اعضاءكمسيون عالي معاملاتي باز و قرائت خواهد شدو حضور شركت كنندگان در جلسه آزاد است.

 

 

سیروس اشرفی- شهردار شبستر