به گزارش روابط عمومی  شهرداری شبستر ، شهرداري شبستر در  نظر دا رد با استناد مجوز شماره86 شوراي محترم اسلامي شهر شبستر تعدادي از قطعات مسكوني خود را از طريق آگهي مزايده بفروش برساند. متقاضيان  با در نظر گرفتن شرايط زير درخواست كتبي خودرا تاآخر وقت اداری روز چهارشنبه تاریخ 95/05/06 به دبير خانه شهرداري تسليم نمايند.

ردیف

پلاک ثبتی

کاربری

مساحت

قیمت مبناء

آدرس ملک

1

قطعات25-26-27

کارخانه صنعتی

 

 

 

 

 

5750مترمربع عرصه

700مترمربع سوله

170مترمربع اداری

30مترمربع نگهبانی

7/500/000/000

شبستر-شهرک صنعتی شبستر

2

14827

تجاری مسکونی

43/657

7/160/889/000

بر بلوار55متری-تفکیکی نظافتی

3

11860

مغازه تجاری

01/27

2/133/790/000

خ -مطهری طبقه همکف پاساژ حافظی

4

11496

زیرزمین خدماتی تجاری

188

3/008/000/000

اول راسته بازار خ12متری روبروی بانک ملی طبقه زیرزمین ساختمان دانشوری

5

ق1پلاک های3953و2613

زمین مسکونی

5/200

641/600/000

پشت پیام نور-تفکیکی چایچی زاده

6

ق3پلاکهای3953و2613

زمین مسکونی

15/222

666/450/000

پشت پیام نور-تفکیکی چایچی زاده

7

ق5پلاکهای3953و2613

زمین مسکونی

45/225

676/350/000

پشت پیام نور-تفکیکی چایچی زاده

8

ق7پلاکهای3953و2613

زمین مسکونی

60/200

621/860/000

پشت پیام نور-تفکیکی چایچی زاده

9

ق16پلاکهای3953و2613

زمین مسکونی

85/190

591/635/000

پشت پیام نور-تفکیکی چایچی زاده

10

ق25پلاکهای3953و2613

زمین مسکونی

165

511/500/000

پشت پیام نور-تفکیکی چایچی زاده

11

ق26پلاکهای3953و2613

زمین مسکونی

170

527/000/000

پشت پیام نور-تفکیکی چایچی زاده

12

ق34پلاکهای3953و2613

زمین مسکونی

5/161

500/650/000

پشت پیام نور-تفکیکی چایچی زاده

13

11617

زمین تجاری

28/215

1/261/120/000

دربلوار55 متری تفکیکی خجسته منش

 

شرايط:

1)متقاضيان مي بايست 5%(درصد)قيمت مبناء قطعات را بعنوان سپرده شركت در مزايده به حساب1-1576977-11-2014شهرداري نزد بانك قرض الحسنه مهر ايرانيان شعبه شبستر واريز و فيش مربوطه را ضميمه پيشنهاد خود نموده که برگ پیشنهاد را از شهرداری دریافت خواهد شد در پاكت  سربسته به دبير خانه شهرداري تحويل داده  و رسيد دريافت نمایند کلیه برگها باید امضاء و مهر شده باشند.ضمنا" پیشنهاد دهندگان باید دارای 3پاکت که  در پاکت   الف – فیش شرکت در مزایده - در پاکت ب برگ پیشنهاد قیمت و شرایط شرکت در مزایده و در پاکت ج  که محتوی پاکت الف و ب با مشخصات شرکت کننده و شماره قطعه که روی همه پاکتها درج شده می باشد.

2)شركت كنندگان در مزايده جهت رويت املاک  مي توانند به واحد املاك شهرداري مراجعه نمايند.

3)به پيشنهاد ات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4)شهرداري در ردو يا قبول پيشنهادات مختار است-سپرده نفرات دوم و سوم تا عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هريك از آنها ،سپرده به نفع شهرداري ثبت وضبط خواهد شد.

5) نصف مبلغ املاک نقداً و مابقی در شش قسط مساوی دریافت خواهد شد وتنظیم سند بعد از تسویه حساب مقدور خواهدبود.

6)هزينه انتقال سند در دارائي –دفتر خانه  - اداره ثبت اسناد و املاک بعهده برنده مزايده است.

7)هزينه آگهي بعهده برندگان مزايده ميباشد.

8)تقاضاهاي واصله راس ساعت12روز پنجشنبه مورخه 95/05/07در حضور اعضاءكمسيون عالي معاملاتي باز و قرائت خواهد شدو حضور شركت كنندگان در جلسه آزاد است.

 

 

سیروس اشرفی- شهردار شبستر