شهرداري شبستر در  نظر دا رد با استنادمجوز شماره103شوراي محترم اسلامي شهر شبستر تعدادي از املاک خود را از طريق آگهي مزايده بفروش برساند. متقاضيان  با در نظر گرفتن شرايط زير درخواست كتبي خودرا تاآخر وقت اداری روز شنبه تاریخ 2/11/95به دبير خانه شهرداري تسليم نمايند.

 

ردیف

پلاک ثبتی

مساحت

کاربری

قیمت مبناء قطعه زمین به ریال

مبلغ سپرده

آدرس

1

قطعه1 از پلاک13483

46/183مترمربع

مسکونی

587,072,000

29,353,600

تفکیکی حقیقت

2

قطعه18ازپلاک13483

40/182مترمربع

مسکونی

547,200,000

27,360,000

تفکیکی حقیقت

3

قطعه29از پلاک13483

180مترمربع

مسکونی

549,000,000

27,450,000

تفکیکی حقیقت

4

قطعه38از پلاک13483

180مترمربع

مسکونی

540,000,000

27,000,000

تفکیکی حقیقت

5

قطعه 3از پلاک  2668

15/180مترمربع

مسکونی

576,480,000

28,824,000

تفکیکی حقیقت

6

قطعه8از پلاک2668

5/180مترمربع

مسکونی

577,600,000

28,880,000

تفکیکی حقیقت

7

پلاک14827

43/657مترمربع

تجاری ومسکونی

8,217,875,000

410,893,750

بربلوار55متری تفکیکی نظافتی

8

پلاک14842

84/191مترمربع

مسکونی

665,684,800

33,284,240

تفکیکی نظافتی

9

پلاک ثبتی14843

203متر مربع

مسکونی

708,470,000

35,423,500

تفکیکی نظافتی

10

پلاک ثبتی11784

190مترمربع

مسکونی

589,000,000

29,450,000

تفکیکی گلزاری (بسیجیان)

11

پلاک ثبتی11785

190مترمربع

مسکونی

589,000,000

29,450,000

تفکیکی گلزاری (بسیجیان)

12

پلاک ثبتی11786

42/188مترمربع

مسکونی

580,333,600

29,016,680

تفکیکی گلزاری (بسیجیان)

13

پلاک ثبتی11786

66/150مترمربع

مسکونی

489,645,000

24,482,250

تفکیکی گلزاری (بسیجیان)

14

پلاک ثبتی11771

20/166مترمربع

مسکونی

548,460,000

27,423,000

تفکیکی گلزاری (بسیجیان)

15

پلاک ثبتی11772

05/212مترمربع

مسکونی

690,625,000

34,531,250

تفکیکی گلزاری (بسیجیان)

16

پلاک ثبتی14666

7/183مترمربع

تجاری

1,285,900,000

64,295,000

خ16متری شهیدفهمیده ضلع شمالی مسکن مهر

17

پلاک ثبتی14667

180مترمربع

تجاری

1,530,000,000

76,500,000

خ16متری شهیدفهمیده ضلع شمالی مسکن مهر

18

پلاک ثبتی14668

75/181مترمربع

تجاری

1,544,875,000

77,243,750

خ16متری شهیدفهمیده ضلع شمالی مسکن مهر

19

پلاک ثبتی14669

05/180مترمربع

تجاری

1,350,375,000

67,518,750

خ16متری شهیدفهمیده ضلع شمالی مسکن مهر

20

پلاک ثبتی14670

26/180مترمربع

تجاری

1,261,820,000

63,091,000

خ16متری شهیدفهمیده ضلع شمالی مسکن مهر

 

شرايط:

1)متقاضيان مي بايست 5%(درصد)قيمت مبناءقطعات را بعنوان سپرده شركت در مزايده به حساب20141115769771شهرداري نزد بانك قرض الحسنه مهر ايرانيان شعبه شبستر واريز و فيش مربوطه را بشرح ذیل در پاکت گذاشته و تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند پاکت الف حاوی فیش شرکت در مزایده پاک ب حاوی برگ شرایط مزایده و برگ پیشنهاد قیمت و پاک ج حاوی پاکت الف و ب .

-برگ مزایده و پیشنهاد قیمت هر دو باید به امضای شرکت کننده رسیده باشد.

-روی کلیه پاکتها نام پیشنهاد دهنده شماره قطعه یا پلاک مورد درخواست نوشته شده و بصورت سر بسته ولاک مهر شده تحویل دبیرخانه گردد.

2)شركت كنندگان در مزايده جهت رويت املاک مي توانند به واحد املاك شهرداري مراجعه نمايند.

3)به پيشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده یا کسری سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4)شهرداري در رد و يا قبول پيشنهادات مختار است.

5)سپرده نفرات دوم و سوم تا عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هريك از آنها ،سپرده به نفع شهرداري ثبت وضبط خواهد شد.

6)یک سوم مبلغ املاک نقداً و مابقی در دوازده قسط مساوی دریافت خواهد شد وتنظیم سند بعد از تسویه حساب مقدور خواهدبود.

7)هزينه انتقال سند در دارائي،دفتر خانه ، اداره ثبت اسناد و املاک بعهده برنده مزايده است.

8)هزينه آگهي بعهده برندگان مزايده مي باشد.

9)تقاضاهاي واصله رأس ساعت13روز یکشنبه تاریخ3/11/95در حضور اعضاءكمسيون عالي معاملاتي باز و قرائت خواهد شدو حضور شركت كنندگان در جلسه آزاد است.