برگ شرايط مناقصه

موضوع مناقصه: واگذاري امورات خدمات شهری بصورت حجمی شامل رفت وروب و جمع آوری و حمل زباله نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی

1)محل كار: شهر شبستر

2)كارفرما: شهرداري شبستر

3)دستگاه نظارت: واحد خدمات شهري

4)چنانچه پس از دريافت اسناد مناقصه مايل به شركت در مناقصه نيستيد بايد انصراف خود را كتبا" حداكثر تا آخر وقت اداري معادل يك سوم مدت مناقصه اعلام داريد . در غير اينصورت هرگاه از تسليم پيشنهاد خودداري نموده و يا پيشنهاد ناقص بدهيد براي بار اول تا سه ماه و براي بار دوم تا شش ماه و در صورت تكرار تا يكسال طبق مقررات جاري از شركت در مناقصه محروم خواهيد شد..

5)پيشنهاد بايد درسه  پاكت الف وب وج بشرح زير تهيه و تحويل گردد و لاك ومهر شود و روي پاكت نام مناقصه نام پيشنهاد دهنده ، نشاني پيشنهاد دهنده تاريخ تسليم پيشنهاد نوشته شود و اين پاكتها حداكثر تا آخر وقت اداري روزشنبه تاریخ96/02/02 به دبير خانه شهرداري شبستر تسليم گردد .حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه مناقصه آزاد است.

پيشنهاد هاي واصله در ساعت13 رویکشنبه تاریخ96/02/03دركميسيون مناقصه باز و رسيدگي خواهد شد. حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه مناقصه آزاد است.

6)شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

7)هزينه هاي انتشار آگهي در روزنامه بعهده برنده مناقصه مي باشد.

8)پاكت الف بايد محتوي مدارك زير باشد.

1-8 سپرده شركت در مناقصه به مبلغ000/000/750ريال وجه نقد كه به حساب شماره                                                       1-1576977-11-2014 شهرداري شبستر نزد بانك قرض الحسنه مهر ایران شعبه شبستر واريز و رسيد آنرا در پاكت الف قرار مي دهيد و يا بصورت ضمانت نامه بانكي كه مدت اعتبار آن از تاريخ قرائت 2 ماه و قابل تمديد به دستور كارفرما باشد.

2-8 برگهاي شرايط مناقصه كه تمام صفحات آن بايد به امضاء و مهر شركت رسيده باشد.

3-8مدارک شرکت اعم از روزنامه رسمی ثبت شرکت- اساسنامه- صلاحیت نامه شرکت از اداره تعاون و کار رفاه اجتماعی که دارای اعتبار باشد-نمونه قراردادی های قبلی وغیره..

9)پاکت ب باید محتوی مدارک زیرباشد

 

1-9 برگ پيشنهاد كه در آن قيمت و نرخ پيشنهادي به حروف و عدد مشخص شده باشد.

10)پاکت ج باید محتوی پاکت الف و ب می باشد.

11) در صورتي كه پاكت ((الف) داراي نقص باشد پاكت ((ب)) باز نشده و پيشنهاد مربوطه مردود خواهد شد.

 

12) پيشنهاد دهنده بايد كليه اسناد مناقصه را كه از كارفرما دريافت مي دارد بدون تغيير و يا حذف قسمتي از آنها امضاء و ضميمه پيشنهاد خود نمايد در صورتي كه يك يا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضاي پيشنهاد دهنده نرسيده باشد تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط اسناد مناقصه از طرف پيشنهاد دهنده تلقي خواهد شد.

13)هريك از شركت كنندگان در مناقصه كه نسبت به مفهوم قسمتي از مشخصات يا ساير مدارك مناقصه ابهامي داشته باشند بايستي پس از تحويل اسناد و.مدارك مناقصه مراتب را كتبا" به دستگاه مناقصه گذار اطلاع دهند و تقاضاي دريافت توضيح كتبي بنمايند.

14) به پيشنهادات مبهم ، مخدوش ، مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

15)سپرده نفرات دوم وسوم تا عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هريك ازبرندگان اول تا سوم سپرده به نفع شهرداري ضبط وبا نفر بعدي قرارداد بسته خواهد شد.

16) کلیه صفحات مربوط به مدارک ارسالی و پاکتهای الف-ب وج به مهر و امضای مجاز شرکت رسیده باشد.

17)تعداد كارگران شاغل در بخشهای مختلف خدماتی بطور متوسط 57نفر بوده و در طول قرارداد امکان افزایش و یا کاهش وجود دارد که به تناسب افزایش یا کاهش از مبلغ قرارداد کسر و یا اضافه خواهد شد(بعد ازکسب مجوز از شورای شهر)

18) پيشنهاد دهنده بايد قیمت پیشنهادی خود را بطور مقطوع اعلام نماید و کلیه حق و حقوق و مزایای کارگران باید مطابق قانون کار باید از طرف شرکت به حساب کارگران پرداخت گردد پرداخت 30ساعت اضافه کاری بطورماهانه با تشخیص شهرداری برای هر یک از کارگران الزامی است با توجه به نیاز خدمات تعدادی از کارکرد در ساعات متعدد شبانه روز مازاد بر30ساعت چنین کارگران باید به میزان کارکرد پرداخت گردد و انجام این تعهد مهم هیچگونه ارتباطی به زمان دریافتی های شرکت از شهرداری نداشته و نخواهد داشت و تهیه لباس کار برای کارگران الزامی است.

19) شركت برنده بايد دفتر ثابت در شهر شبستر داشته باشد و يك نفر نماينده بطور تمام وقت جهت نظارت و جوابگويي داشته باشد.

20)برآورد واگذاری و دستمزد کارگران بر مبنای حقوق  ودستمزد سال 96می باشد و هیچگونه افزایش در سال96نخواهد داشت.

21)پیمانکار و یا عوامل آن حق دریافت وجه از شهروندان را نخواهد داشت.

 

22)تعداد کارگران شاغل در بخش رفت وروب حداقل10نفر بخش فضای سبز حداقل 12 نفر جمع آوری، حمل ودفن زباله و نخاله های شهر حداقل 9 نفر- و سایر امورات خدماتی از جمله راننده سبک و سنگین و ماشین آلات عمرانی، نگهبانی، بنا وکارگر، غسال وغساله، سرایداری، آتش نشان و خدمه سر کارگر- سرویسکار ماشین آلات جمعاً حداقل25 نفر.

23)اهم کارها و وظایف شرکت: جمع آوری مکانیزه و دستی روزانه کلیه سطل های زباله بزرگ و کوچک سطح شهر و پارکها حمل و دفن آنها در محل مربوط- تنظیف و پاکسازی کلیه معابر و خیابانها هفته بازار، جوبها، کانالها و پارکها فباغ رضوان از هر نوع مواد آلاینده- نمک پاشی  در زمستان- نظافت سرویس های بهداشتی سطح شهر و پارکها- برف روبی و پارکها جمع آوری و حمل درختان و بوته های هرس شد- هرس درختان و شمشادها- آبیاری دستی و مکانیزه فضای سبز و درختان معابر و پارکها- بلوار ها و خیابانها - شخم زنی فضای سبز و زیر درختان معابر چمن کاری و گل کاری کود دهی سمپاشی درختان تعمیرات و لوله کشی فضای سبز و سرویسهای بهداشتی- چیدن علفهای هرز- خدمات رانندگی سبز از جمله سواری و آمبولانس-سنگین شامل رانندگی کمپرسی آتش نشانی وگریدر، بیل مکانیکی-نگهبانی پارک موتوری، آتش نشانی، پارک و باغ رضوان- سرایداری مقبره ،اداری سرویسکاری ماشین آلات، کارهای بنایی جزئی سیم کشی و تعمیرات و نگهداری وسایل برقی-رنگ امیزی مبلمان شهری و پارکها و ریز وظایف عقد قرارداد درج خواهد شد.

24)شهرداری جهت آبیاری فضای سبز یک دستگاه تانکر فضای سبز با شاسی بنز-برای جمع آوری و حمل زباله دو دستگاه خاور و مان با ظرفیت6و8تن- جهت حمل زباله و نخاله دو دستگاه نیسان کمپرسی- جهت سرکشی به امورات توسط سر کارگر یک دستگاه موتور سیکلت- جهت چمن زنی فضای سبز دو دستگاه چمن زن- یک دستگاه شمشاد زن طی صورتجلسه ای جداگانه تحویل پیمانکار خواهد داد که کلیه هزینه ها از جمله تعمیرات ، تعویض قطعات، بیمه شخص ثالث، روغن، سوخت به عهده پیمانکار خواهد بود در صورت سهل انگاری در نگهداری ماشین آلات و وسایل بروز خسارت ازمحل ضمانتنامه و حسن انجام کار جبران خواهد شد. وبعد از اتمام قرارداد به همان صورت قبلی باید تحویل کارفرما گردند.

25) تهیه کود، سم،نمک، کلیه لوازم سیم کشی و وسایل مرتبط به عهده کارفرما تهیه وسایل و ابزار کار از جمله بیل، کلنگ، فرغون،اره،قیچی باغبانی، شلنک، مایع دستشویی و مواد شوینده و ضد عفونی کننده جارو دستی و دستکش کارگران به عهده پیمانکار می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 )در صورت قصور در انجام وظایف متناسب با آن جریمه ای خواهد داشت که جزئیات آن در قرارداد ذکر خواهد شد.

27)مدت قرارداد یک سال تمام از اول فروردین سال 96 لغایت آخر اسفند ماه 96 می باشد.

28)از هر صورت وضعیت ماهانه 10 درصد  بعنوان حسن انجام کار کسر وپس از تسویه حساب کامل  وعدم وجود نقص وایراد در کار و ماشین آلات تحویلی به پیمانکارمسترد خواهد شد.

29)در حین عقد قرارداد شرکت باید 10درصد مبلغ قرارداد به عنوان حسن انجام  تعهدات  قرار داد بصورت  فیش نقدی یا ضمانتنامه بانکی در اختیار شهرداری قرار دهد.

30)ارائه رضايت از عملكرد قراردادهاي قبلي توسط پيمانكار الزامي است.

31)كسورات قانوني  بعهده پيمانكار مي باشد .

 

                                                       

                                                                                                    

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      برگ پيشنهاد قيمت

احتراماً اينجانب                                      نماينده شركت                                       جهت واگذاري امورات خدمات شهري ضمن مطالعه  دقیق شرایط شرکت در مناقصه شهرداري شبسترسالانه  به مبلغ به عدد                                         ريال به حروف                                                                       پيشنهاد مي نمايم.                                                            

 

 

نام پيشنهاد دهنده:

سمت پيشنهاد دهنده:

مهر و امضاء مجاز شرکت:

تاریخ پیشنهاد:

نشانی شرکت:

شماره تماس:

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

                                                                            بسمه تعالی

 

شهرداری شبستر

 

برگ شرایط مناقصه آزاد

 

موضوع: واگذاری امورات خدمات شهری شامل رفت وروب و جمع آوری وحمل و دفن زباله و نخاله ها ی شهری توسعه ونگهداری فضای سبز کشیک  و خدمه آتش نشان-غسال و غساله-سرویس کار ماشین آلات –راننده  سبک وسنگین –بنا و کارگر-سرایدار-نگهبان بصورت حجمی

 

 مبلغ پیمان سالانه000/000/000/ 15   ریال

 

محتویات پاکت ((ب))