بسمه تعالي

شهرداري شبستر

مزايده مرحله دوم نوبت دوم

 

 

موضوع: واگذاري اجاره كارخانه قطعات بتني

مبلغ مبناء : ماهانه 000/000 /50  ريال

محتويات ((الف))

 

 

 

 

                                                               

(برگ شرايط مزايده)

1)موضوع مزایده : واگذاري کارخانه تولید قطعات بتنی شهرداری شبستر بطور اجاره

2)محل كار: واقع در کیلومتر 2 جاده وایقان

3)مبلغ مبناء مزایده : ماهانه 000/000 / 50ریال  

4)موجر: شهرداري شبستر

5)دستگاه نظارت: واحد مالی شهرداری

6)چنانچه پس از دريافت اسناد مزايده مايل به شركت در مزايده  نيستيد بايد انصراف خود را كتباً حداكثر تا آخر وقت اداري معادل يك سوم مدت مزايده اعلام داريد . در غير اينصورت هرگاه از تسليم پيشنهاد خودداري نموده و يا پيشنهاد ناقص بدهيد براي بار اول تا سه ماه و براي بار دوم تا شش ماه و در صورت تكرار تا يكسال طبق مقررات جاري از شركت در مزايده محروم خواهيد شد.

7)پيشنهاد بايد در سه پاكت الف وب  وج بشرح زير تهيه و لاك ومهر شده  تحویل گردد و روي پاكت نام مزایده، نام پيشنهاد دهنده ، نشاني پيشنهاد دهنده، و نوع پاکت  تاريخ تسليم نوشته شود و پاکتهای لاک و مهر شده فوق الذکر حداكثر تا آخروقت اداری روز شنبه تاریخ 96/02/0به دبير خانه شهرداري شبستر تسليم گردد

8) حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه مزایده آزاد است.

9)پيشنهاد هاي واصله راس ساعت 13 روز یکشنبه تاریخ 96/02/03در كميسيون مزايده باز و رسيدگي خواهد شد.

10)شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

11)پاكت الف بايد محتوي مدارك زير باشد.

1/11 سپرده شركت در مزایده  به مبلغ 000/000  / 60ريال كه به حساب شماره 1-1576977-11-2014 شهرداري شبستر نزد بانك قرض الحسنه مهر ایران واريز و رسيد آنرا در پاكت الف قرار مي دهيد و يا بصورت ضمانت نامه بانكي كه مدت اعتبار آن از تاريخ قرائت یک  ماه و قابل تمديد به  دستور كارفرما باشد.

 2 /11)برگ شرایط شرکت در مزایده .

12)پاكت ب بايد حاوي مدارك زير باشد

1-12) برگ پيشنهاد قيمت  وشرایط شرکت در مزایده كه نرخ پيشنهادي به حروف مشخص باشد وهر دو امضاء شده باشند.

1-13)پاکت جیم حاوی پاکتهای الف وب

 

 

 

13) کلیه صفحات مربوط به مدارک ارسالی در پاکتهای الف و ب و ج باید به امضای شرکت کننده و یا پیشنهاد دهنده رسیده باشد در صورتی که پاکت الف دارای نقص باشد پاکت ب باز نشده و به شركت كننده مسترد می گردد و پیشنهاد مربوطه مردود خواهد بود.

14)پيشنهاد دهنده بايد كليه اسناد مزایده  را كه از شهرداري دريافت مي دارد بدون تغيير و يا حذف قسمتي از آنها امضاء و ضميمه پيشنهاد خود نمايد در صورتي كه يك يا چند قسمت از اسناد مزایده به امضاي پيشنهاد دهنده نرسيده باشد تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط اسناد مزایده  از طرف پيشنهاد دهنده تلقي خواهد شد.

15) توضیحات لازم راجع به اسناد و مدارک مزایده:

 هريك از شركت كنندگان در مزایده كه نسبت به مفهوم قسمتي از مشخصات يا ساير مدارك مزایده  ابهامي داشته باشند بايستي پس از تحويل اسناد ومدارك مزاید مراتب را كتبا" به دستگاه مزایده گذار اطلاع دهند و تقاضاي دريافت توضيح كتبي بنمايند.

هر نوع توضیح یا تجدید نظر ، اضافه یا حذف مطلبی به مدارک مزایده ازطریق رسمی انجام و طی نامه از طرف دستگاه مزایده گذار به نشانی متقاضیان ارسال می گردد و این ضمائم جزو مدارک مزایده منظور خواهد گردید . موجر حق تغییر یا اصلاح ، تجدید نظر در مشخصات با نقشه ها را قبل از انقضای مهلت لازم جهت تسلیم پیشنهاد ها برای خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آید اصلاحات فوق طی یک ضمیمه جهت کلیه متقاضیان در مزایده ارائه خواهد شد و چنانچه پیشنهادی قبل از ارسال ضمیمه مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آنرا به منظور انجام تغییرات و اصلاحات لازم بنماید.چنانچه این تجدید نظر یا اصلاح مستلزم تغییر مقادیر یا قیمت پیشنهاد دهندگان یا هر دو باشد در این صورت آخرین روز دریافت پیشنهاد ها می توانند با اعلام کتبی کارفرما به تعویق افتد بنحوی که پیشنهاد دهندگان فرصت کافی برای اعمال اصلاحات و تجدید نظر داشته باشند.

16) پیشنهاد ها باید کامل و بدون قید و شرط باشد در صورتیکه نقصی در مدارک و محتویات پاکت الف مشاهده شود و یا پیشنهاد مشروط ،مبهم و یا فاقد تضمین یا با کسری تضمین باشد و یا اینکه دیر تر از موعد مقرر تحویل شود و یا خلاف شرایط مزایده بوده باشد پیشنهاد مورد بحث مردود شناخته شده ، پاکت ب باز نشده و به پیشنهاد دهنده مسترد می گردد.

17)چنین پیشنهاد دهندگانی برای بار اول سه ماه ، برای بار دوم شش ماه و در صورت تکرار برای همیشه از مزایده ها محروم خواهند شد.

18) پس از باز شدن پاکتهای الف و مشاهده اینکه چه کسانی پاکتهای بدون نقص داده اند اقدام به گشایش پاکت ب می شود و با توجه به رقم نرخ و رقم کل پیشنهادی مندرج در پاکت ب هر شرکت کننده و با رعایت مراتب مندرج در ذیل برنده مزایده مشخص می شود.

19)برنده مزایده مطابق آئین نامه تعیین برنده مزایده و با توجه به قیمت کل پیشنهادی و نرخ پیشنهادی که به حروف در روی برگ پیشنهاد ذکر نموده اند باید در پاکت ب به مزایده گذار تحویل شده باشد تعیین می گردد.

20) در صورتی که پس از عقد اجاره مستاجر تمام یا قسمتي از مورداجاره را به شخص حقیقی و یا حقوقی دیگری واگذار کرده باشد و چنانچه با تحقیقات لازم موضوع محرز شود به دستور کار فرما از مستاجر خلع  يد خواهد شد

21)برنده مزایده ملزم است ظرف هفت روز پس از اطلاع از برنده شدن در مزایده در دفتر مزایده گذار حاضر و نسبت به عقد قرارداد اقدام نمایددر غیر اینصورت تضمین شرکت در مزایده او که تسلیم نموده است به نفع کار فرما و بدون هیچگونه تشریفات ضبط شده و برنده مذکور حق هیچگونه اعتراض و ادعائی نسبت به آن نخواهد داشت.در چنین مورد موجر با  رعایت آئین نامه معاملات شهرداری و دستورالعمل مربوطه نفر دوم را بعنوان برنده اعلام می کند و در صورتی که نفر دوم برنده بشرح مذکور به موقع حاضر به انعقاد قرار داد نشود سپرده اوضبط و مزایده تجدید می گردد . ( مزایده در صورتی نفر دوم و سوم خواهد داشت که اختلاف قیمت پیشنهادی آنها از مبلغ ضمانت شرکت در مزايده کمترباشد.)

22) نسبت به مقررات مربوطه به کارگران ،قانون کار و بیمه های اجتماعی آخرین مصوبات قوانین مربوطه در این مورد ملاک عمل خواهد بود.

23) سپرده مربوط به شرکت کنندگانی که برنده اول و یا دوم وسوم نشده اند بلافاصله پس از تعیین برنده مزایده مسترد خواهد شدو ضمانت دوم و سوم یک ماه بعد از بازگشائی پاکت  صورت می گیرد.

24)سپرده شرکت در مزایده برنده مزایده در مقابل تسلیم تضمین حسن انجام تعهدات دیگری ( که ظرف 7 روز از طرف پیمانکار تهیه می شود و مبلغ آن معادل ده درصد مبلغ قرار داداست) بعد از انعقاد قرار داد مسترد می گردد.

25)کلیه سپرده ها پس از موافقت کتبی موجر آزاد خواهد گردید.

26)مدت اجاره  2سال می باشدو اجاره سال دوم نسبت به سال اول ده در صدافزایش خواهد داشت.

27)کلیه کسورات بعهده مستأجر می باشد.

28)واحد حل اختلاف واحد حقوقی شهرداری شبستر می باشد.

29)مراعات نمودن قانون مصوب نمایندگان مجلس مبنی بر منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی الزامی           می باشد.

30)مصالح پای کاردر کارخانه طی صورتجلسه ای جداگانه برآورد و با قیمت روز تحویل مستاجرخواهد شد.

31)نرخ گذاری کلیه تولیدات کارخانه توسط مستاجر مربوطه انجام خواهد گرفت و موجر دخالتی در این امر نخواهد داشت.

32)کلیه هزینه های جزئی و كلي دستگاههای خط تولید ماشین آلات و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات و کلیه هزینه های جاری و پرسنلی بعهده مستاجر می باشد و هزينه انتشار  دو نوبت آگهي در روزنامه به عهده برنده مزايده   مي باشد.

33)کارگران مشغول در کارخانه هیچگونه رابطه استخدامی با شهرداری نداشته و مستأجر در خصوص کارگران جوابگو خواهد بود.

34)جهت حسن انجام کار مستأجر باید حداکثر تا یکماه پس از برنده شدن یک برگ ضمانتنامه  بانکی به مدت دوسال به مبلغ 000/000/000/2 ریال در شهرداری به امانت بگذارد و در صورت عدم بی احتیاطی و ورود خسارت به تاسیسات و ماشین آلات و هم پرداخت اجاره  از مبلغ فوق کسر خواهد شد.چنانچه ضمانتنامه را نتواند در مهلت فوق تحویل نماید قرارداد لغو خواهد شد.

35)ساختمان کارخانه به همراه تاسیسات و ماشین آلات بطور سالم طی صورتجلسه ای جداگانه تحویل برنده مزایده شده و به همان صورت بعد از اتمام مهلت قرارداد تحویل گرفته خواهد شد.در صورت ورود خسارت به ساختمان و تاسيسات و ماشين آلات از محل ضمانت خسارت تائديه خواهد شد.

36)در صورتی که اجاره بهاء کارخانه برای مدت دو ماه به تعویق بیافتد کار فرما مختار است بطور یک جانبه قرارداد را فسخ و کلیه خساراتهای وارده را مطالبه نماید و مستاجر حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

 

نام پیشنهاد دهنده:

نشانی شرکت کننده :                                                                                                  سمت پیشنهاد دهنده:

نام شرکت کننده :                                                                                                       مهر و امضاء شرکت کننده: