((شرایط شرکت در مزایده زمین چمن مصنوعی فوتسال شهرداری شبستر))

شهرداری شبستر در نظر دارد زمین چمن مصنوعی فوتسال خود را بصورت اجاره از طریق آگهی مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید علاقمندان می توانند با درنظر گرفتن شرایط زیر پیشنهادات خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روزشنبه تاریخ29/07/96به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

1)متقاضیان جهت شرکت درمزایده باید مبلغ 000/000/5ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 15769771-11-2014شهرداری شبستر نزد بانک مهر ایران شعبه شبستر واریز نمایند.

2)پیشنهادات باید در پاکتهای سربسته بصورت زیر تحویل دبیرخانه گردد.

پاکت (الف) حاوی فیش شرکت در مزایده-پاکت (ب) حاوی فرم پیشنهاد قیمت و شرایط شرکت در مزایده که هر دو به امضاء شرکت کننده رسیده باشد.پاکت (ج)حاوی هر دو پاکت الف وب که روی همه پاکت ها موضوع مزایده نام و نام خانوادگی شرکت کننده قید شده باشد.

3)به پیشنهادات مبهم،مخدوش،مشروط و فاقد سپرده و یا کسری سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4)مدت واگذاری اجاره یکسال خواهد بود.

5) قیمت مبناًء اجاره سالانه000/000/72ریال.

6) هزینه های مربوط به برق مصرفی و رنگ آمیزی وغیره کلاً به عهده برنده مزایده می باشد.

7)برنده مزایده حق ندارد از هر سانس بیش ازمبلغ250000ریال دریافت نماید.

8)هفته ای دو بار بصورت رایگان انتخاب وقت تایم خود شهرداری برای پرسنل شهرداری شبستر خواهد بود.

9)هزینه های نگهداری چمن مصنوعی و سایر لوازم و مراقبت از آن به عهده برنده مزایده می باشد.

10)برنده مزایده حق واگذاری مورد اجاره را به غیر ندارد.

11)برنده مزایده جهت حسن انجام کار باید یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ 000/000/50ریال به شهرداری ارائه نماید.

12)حفظ نکات ایمنی و بیمه نمودن زمین چمن جهت ورزشکاران الزامی است.

13)شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

14)کسورات ناشی از قرارداد مالیات احتمالی به عهده برنده مزایده می باشد.

15)رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی در زمین به عهده اجاره کننده می باشد.

16)پیشنهادات واصله رأس ساعت13 روزیکشنبه تاریخ 30/07/96 باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملاتی باز و قرائت خواهد شد وحضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.