نام : سید باقر
نام خانوادگی : موسویان
نام پدر : میر رشید 
تاریخ تولد : 1352
محل تولد : روستای امستجان از توابع بخش تسوج شهرستان شبستر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس تاریخ 
سوابق اجرایی:
  • مسئول حراست شهرداری شبستر از تاریخ  78/04/24   الی 96/06/01  
  • معاون شهردار با حفظ سمت حراست از تاریخ  84/03/21   الی 91/07/12  
  • سرپرست شهرداری شبستر از تاریخ  92/06/12   الی 93/05/01 
  • سرپرست شهرداری شبستر از تاریخ  96/06/01   الی 96/08/15 
  •  شهردار شبستر 96/08/15  ادامه دارد .