واحد عمران و شهرسازي                                                   

الف) واحد شهرسازي

1- صدور پروانه ساختماني 24 فقره.

2- بررسي و صدور پروانه اصلاحي و تمديد اعتبار پروانه هاي فاقد اعتبار .

3- صدور گواهي پايان عمليات ساختماني 88 فقره و تعداد صدور طرح ايمني 115 پرونده.

4- پاسخ به استعلام هاي دستگاه هاي حفاري جهت انجام حفاري و واگذاري اشنعاب.

5- تشكيل پرونده و برگزاري جلسات كميسيون ماده 100: 72 پرونده.

            الف )  60پرونده به كميسيون بدوي.

            ب )  12  پرونده به كميسيون تجديدنظر.

6_ تشكيل پرونده و برگزاري جلسات كميسيون ماده 5 : 54 پرونده.

 عمران

اهم فعالیتهای عمرانی

1_ احداث بلوار خروجی شهر شبستربه طرف تسوج با اعتباری بالغ بر 15/000/000/000 ریال

1-1-خاکبرداری به عمق 70 سانتی متر به متراژ 35700 متر مکعب.

2-1- زیرسازی در 4 لایه به ضخامت هر لایه 20 سانتی متر.مراحل در 2 لایه مخلوط ریزی و یک لایه زیر اساس و یک لایه اساس(بیس).

3-1-اجرای جوی اب به متراژ 3400 متر طول.

4-1-اجرای رفوژ وسط بلوار به متراژ 1700 متر طول در دو ردیف تک جدول.

5-1-تکمیل پل عرضی با دهانه ی 2 متری به طول 10 متر.

6-1-انتقال خط لوله اب عرضی به طول 34 متر.

7-1-آسفالت ریزی به متراژ 2618 متر مکعب.(مشخصات به طول3400 و عرض باند 11 متر و به ضخامت 7 سانتی متر)

8-1-نمونه برداری از هر مرحله توسط آزمایشگاه مکانیک خاک استان.

   2-  تملک و احداث میدان ورودی شهرشبستر از سمت شهر تبریز با اعتباری بالغ بر 6/500/000/000 ریال

1-2-احداث جوی آب دور میدان به متراژ485 متر.

2-2-احداث تک جدول میدان به متراژ 151 متر.

3-2-احداث پل با دهانه ی 2 متری 65 متر.

4-2-احداث پل با دهانه ی 1 متری 85 متر.

5-2-اجرای دال بتنی بر روی لوله آب انتقال زرینه رود به متراژ 36 متر مکعب. مشخصات(عرض دال بتنی 1 متر ،طول 1.5 مترو ضخامت 20 سانتی متر)

6-2-خاک برداری دور میدان به متراژ 2570 متر مکعب.

7-2-زیرسازی دور میدان به متراژ 2570 متر مکعب.

     3-  جدول گذاری درسطح شهربا اعتباری بالغ بر600/000/000 ریال

1-3-جدول گذاری خیابان رازی  150 متر

2-3-جدول گذاری جلوی ترمینال 1200 متر

3-3-جدول گذاری باغ رضوان 1200 متر

4-3-اجرای سنگ فرش در باغ رضوان 250 متر مربع

5-3-اجرای آبرو در کوچه های وحدت 300 متر

4_ لکه گیری وآسفالت معابر سطح شهر به مبلغ 3/000/000/000 ریال

آسفالت ریزی کوچه های وحدت 1،3، 4،فرهنگ 5،رزمندگان یکم و دوم و کوچه قدس 2 کلا" به متراژ 4300 متر مکعب و لکه گیری سطح شهر

5_ تملک املاک درسطح شهر با اعتباری بالغ بر 10/000/000/000 ریال

6_   ممیزی املاک شهرشبستربا اعتباری بالغ بر 1/200/000/000 ریال 

طبق قرارداد شهرداری با شرکت شاهکارسازان در تاریخ1/8/91 موضوع ممیزی املاک و اراضی شهر شبستر طی مدت 2 سال

شبستر با 2 منطقه و 10 حوزه و 341 بلوک و 8000 ملک و 22000 پرونده می باشد.

حدودا" 25 نفر نیروی انسانی (4 نفر نقشه بردار  8 نفر برداشت میدانی   5 نفر فرم نویس   5 نفر ادغام ،تطبیق و ورود اطلاعات  2 نفر اتوکد کار  1 نفر GIS کار )

مراحل پروژه طبق روال زیر می باشد:

1-برداشت نقشه برداری  2-تنظیم و مشخص کردن بلوکها و حوزه ها  3-برداشت میدانی از تک تک ملکها   4-فرم نویسی و کد نویسی  5- ادغام و تطبیق با پرونده های نوسازی و ممیزی  6-ورود اطلاعات به نرم افزار شهرداری  7-مشخص کردن مغایرت ها در پرونده های نوسازی و ممیزی  8- اعلام مغایرت به مالکین  9-تشکیل پرونده ماده 100 به ملکی که مغایرت دارد  10-تهیه لیست مغایرت و ارجاع ان به ماده 100  11-تهیه  نقشه GIS شهر و ادغام با نرم افزار ورود اطلاعات.

7_ انجام مطالعات وآغاز اجرای یادمان شهدای گمنام با اعتباری 2/000/000/000 ریال

8_ آغاز احداث سرویس بهداشتی درضلع جنوبی پارک بزرگ میشو شبستر

آتش نشاني                                      

1 _1 اطفاء حريق شهري

1_ مسکونی 13 مورد

2_ باغ وزمین مزروعی 31 مورد

3_ انباری 7 مورد

4_ خودرو 16 مورد

5_ آسانسور 12 مورد

6_ تجاری 3 مورد

7_ گاوداری 1 مورد

8_ کارخانه 1 مورد

9_ سقوط درچاه 2 مورد

10 _ درآوردن مصدوم 12 مورد

11_ آبگرفتگی منازل وسایر موارد 45 مورد

     جمع کل : 142

2- آموزش نحوه استفاده از خاموش كننده هاي آتش به دانش آموزان و دانش آموختگان

3- همكاري با پليس راهور در تصادفات جاده اي و انتقال اجساد

4- بازديد ايمني از مساجد، حسينيه ها و مدارس و ... سطح شهر با هدف رفع موارد ناامن و خطرناك

5- همكاري همه جانبه با واحدهاي عمران، فضاي سبز و خدمات شهري شهرداري شبستر

حوزه امور مالي شهرداري       

امور مالي شهرداري شبستر متشكل از واحدهاي:

حسابداري، درآمد، كارپردازي، امور قراردادها، انبار و جمع دار اموال مي باشد كه با سرلوحه قرار دادن قانون و مقررات و آيين نامه مالي شهرداري ها وظايفي چون تنظيم بودجه شهرداري و كنترل آن، كسب درآمد، خريد كالا و خدمات موردنياز شهرداري، پرداخت هزينه هاي جاري و عمراني شهر، پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل و كسورات متعلقه و .... بر عهده دارد. که درآمد مصوب شده برای سال 93 000/000/250/51 وازعمده منابع درآمد شهرداری درسال 93 فروش زمین وصدورپروانه ساختمانی می باشد. لذا واحدهاي مذكور با تعامل و همكاري با واحدهاي ديگر اقدام به فعاليت نموده كه خلاصه اي از عملكرد اين واحدها با ذكر درآمدهاي خود و هزينه‌هاي داخل شده از تاريخ 1/1/93 لغايت   30/10/93   حضورتان ارائه مي گردد.

واحد حسابداری

1- صدور اسناد حسابداري

2- پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل شهرداري

3- پرداخت كسورات قانوني از قبيل بيمه، ماليات، بازنشستگي و ...

4- صدور سند حسابداري مربوط به حقوق و دستمزد

5- بررسي اسناد ارائه شده از طريق كارپردازي در خصوص رعايت آيين نامه مالي و تأييد اسناد

6- بررسي صورت وضعيت پيمانكاران و صدور اسناد حسابداري آنها

7- انجام امورات و ارسال چك هاي دريافت شده از مؤديان و صدور سند حسابرسي دريافت، ارسال و وصول آنها

8- ثبت اسناد دردفاترکل ومعین درکامپیوتروثبت ترازنامه.

ضمناً شايان ذكر است هزينه هاي شهرداري تا پايان دی ماه سال 93 به شرح ذيل مي باشد:

* هزينه خدمات اداري، 7/667/687/000 ريال

* هزينه خدمات شهري، 9/197/435/000ريال

* هزينه عمران شهري، 17/345/438/000ريال

واحد درآمد

واحد درآمد شهرداري بر اساس قوانين، مقررات اقدام به محاسبه عوارض و صدور فيش و دريافت چك از مؤديان نموده كه عملكرد واحد درآمد در كل000/155/960/43 ريال مي باشد.

واحد كارپردازي

1- خريد اقلام مورد نياز شهرداري پس از طي مراحل قانوني

2- انجام استعلام در خصوص خريد اقلام با حداقل بهاي ممكن و تنظيم صورت جلسه كميسيون معاملات و كميسيون تحويل

3- تحويل اقلام خريداري شده به انبار و ساير واحدهاي شهرداري

واحد انبار و جمع داري اموال  

1- صدور قبض انبار جهت اقلام وارده به شهرداري

2- صدور حواله انبار و خروج كالا و تحويل اقلام به واحدهاي شهرداري

3- كنترل اقلام وارد شده به شهرداري و ثبت شماره اموال آنها و ثبت در دفاتر مربوطه

4- نظارت و كنترل در خصوص استفاده بهينه از اموال و نظارت به جابجايي اموال و خروج اموال جهت انجام تعميرات و ...

 

دبيرخانه

1-ثبت و صدور نامه ها در دفتر انديكاتور

2- ثبت نامه هاي وارده  در کامپیوتر   2240 فقره و 8820در دفتر اندیکاتور.

3-ثبت نامه هاي صادره  در اندیکاتور  5000 فقره

4-بايگاني نامه ها در پرونده هاي جداگانه  و شمارش پشت برگها با مهر مخصوص شمارش

5-بازگشايي پرونده هاي ( كارشناسي – تفكيك – مصالحه نامه  و مكاتبات با ادارات شهرستان در پرونده هاي جداگانه – مكاتبات با شوراي اسلامي شهر – مصوبات شوراي شهر – پيمانكاري – كميسيون معاملاتي و شركت هاي گاز- برق- آب و فاضلاب و غيره

6-بايگاني بخشنامه ها ي ارسالي از سازمانها و ساير ارگانهاي مربوطه در زونكن هاي جداگانه ( امور مالي- اداري- حراست- خدمات شهري – مشاور حقوقي – فني و شهرسازي – عمران- امور صنفي – ذيحسابي – روابط عمومي و آمارهاي ارسالي

7-كپي و توزيع نامه ها و بخشنامه ها به مسئولين  مربوطه در اداره از طریق کامپیوتر.

8-شمارش پروانه هاي صادره ساختماني در سال 93و سالهاي قبل

9-تايپ كليه نامه هاي اداري و تنظيم فرمهاي مخصوص جهت استفاده در اداره (شعبات ) و جهت ارسال به ساير سازمانها – زيراكس نامه ها و بخشنامه ها و تحويل به شعبات – فاكس نامه ها به سازمانها و ساير ادارت .

10-تحويل پرونده هاي درخواستي ( پروانه هاي ساختماني ) و نامه هاي اداري با كارت جانشين براي پرونده ( با امضاء مسئول مربوطه و شخص آقاي شهردار)

 روابط عمومي

1- ارسال اخبار و فعاليت هاي شهرداري در حوزه هاي عمراني، فرهنگي و خدماتي به شهروندان از طريق طراحي و نصب بنر به منظور مستندسازي فعاليت هاي شهرداري

2- پيگيري شكايات، پيشنهادات و انتقادات شهروندان

3- تعامل و ارتباط نزديك با ادارات، سازمانها و نهادهاي مختلف به منظور پيشبرد اهداف و حل مشكلات شهروندان

4- تهيه، چاپ و توزيع بروشور نوروزي و راهنمايي گردشگري شهر شبستر.

5- اجراي هفت سين نمادين در ميدان نماز شهر شبستر.

6- تهيه و نصب بنر، پرچم و  پلاكارد در مراسم ها، اعياد و ايام سوگواري در نقاط مختلف شهر.

7- تزئين شهر و شهرداری درجشنها و اعياد مختلف .

8- تهيه گزارش، چاپ و انتشار فعاليت هاي شهرداري و توزيع آن بين شهروندان.

9- تهيه عكس، فيلم و گزارش از مراسم و آئين هاي مذهبي، ملي و فعاليت هاي شهرداري به خصوص در مراسمات ملي، هفته بسيج، دفاع مقدس، ايام اله مبارك دهه فجر، 9 دي و ...

10- ارسال پيامك انبوه به مناسبتهاي مختلف ملي، مذهبي، فرهنگي ، اجتماعي و ...

11- همکاری با هئیتهای مذهبی درمراسم ها وایام سوگواری وشهادت.

12- برنامه ريزي، پيگيري و برگزاري مراسم مختلف مربوط به افتتاح پروژه هاي تشريفات و استقبال از مسئولان و مهمانان.

13- مشاركت در برگزاري همایشهای پياده روي خانوادگي به مناسبتهاي مختلف

14-  دیدارازمرکزتوان بخشی ونگهداری شبانه روزی معلولان ذهنی علی بن ابیطالب (ع) شهرستان شبستر با حضور فرماندارمحترم شهرستان شبستر ،رئیس  محترم بهزستی شهرستان شبستر ،شهردارمحترم واعضای شورای اسلامی شهر شبستر

15- پيگيري چاپ آگهي هاي مختلف در نشريات

16- اهداء بسته هاي فرهنگي به شهروندان

17- برگزاری نمایشگاه دستاوردهای شهرداری شبستر به مناسبت هفته دولت در مقبره شیخ محمود شبستر

18- برنامه ريزي برای ديدار ازخانواده هاي معزشهداء و جانبازان در مناسبتهاي مربوطه

19_ برگزاری اولین سالگرد شهدای گمنام در تپه نورشهدای شبستر

20_ برگزاری اولین نشست تخصصی مدیریت شهری با حضور اساتیدمحترم کشوری ،استانی و شوارها ی اسلامی وشهرداران نه گانه شهرستان شبستر درتالارشیخ محمود شبستری

21_ نشست شهردار محترم شبستر با جمعی از شبستریهای مقیم تهران به منظور تبادل نظرو هم اندیشی در خصوص عمران و آبادانی وپیشرفت شهر شبستر

22_ تشکیل اکیپ تبریک گویی وحضور در مدارس سطح شهر به مناسبت هفته معلم وبازگشایی مدارس با حضور شهردارمحترم واعضای محترم شورای اسلامی شهر

23- مشارکت در برگزاری اولین مراسم سالگرد شهدای گمنام شبستردر تپه نورشهدا

24 - برگزاری نمایشگاه کتاب درماه مبارک رمضان با مشارکت اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شبستر

25_ برگزاری جلسه کارگروه تخصصی طرح ساماندهی جاده شبستر وایقان با حضور شهرداران  محترم واعضای محترم شوراهای دو شهر و کارشناسان فنی در دفتر شورای اسلامی شهر شبستر

26_ ساماندهی تابلوهای شهری در زمینه های مختلف

27_ ساماندهی تبلیغات شهری (عدم استفاده از داربست ) واحداث سازه های تبلیغاتی

 فن آوري اطلاعات

1- نصب و راه انداري سيستم هاي شهرسازي و درآمد

2- بسترسازي شبكه و تلاش براي راه اندازي آن

3- بررسي مشكلات سخت افزاري و نرم افزاري سيستم هاي رايانه شهرداري و برطرف نمودن آن

4- اطلاع رساني و درج اخبار شهري در پايگاه اطلاع رساني (سايت) شهرداري

5- درج آگهي هاي مزايده و مناقصه در پايگاه اطلاع رساني شهرداري

واحد خدمات شهر

اين واحد به عنوان مجري طرحها و برنامه هاي خدماتي و رفاهي، وظيفه برنامه ريزي و هماهنگي در خصوص كليه امور خدمات شهري را در راستاي انجام وظايف شهرداري بر عهده دارد. اهم اين وظايف كه در جهت افزايش ضريب بهداشتي و محيط زيست شهري صورت مي گيرد به شرح ذيل است:

الف) فضاي سبز

1. ادامه لوله كشي به طول تقريبي 5/1 كيلومتر جهت آبياري فضاي سبز سطح شهر

2- كاشت گلهاي فصلي و دائمي از قبيل گل كلم، اطلسي و ...

3- كاشت درخت در سطح شهر شامل كاج، سرو و چنار

4- احياء فضاي سبز و كاشت چمن در سطح شهر

5- هرس، خشكه گيري و قطع درختان خشك و آلوده پاركها، بوستانها و فضاي سبز سطح شهر

6- سم پاشي درختان سطح شهر عليه بيماري ها و آفات

7- نگهداري فضاي سبز شهري شامل: آبياري، سم پاشي، چمن زني، بيل زدن پاي درختان و كوددهي

8- آبياري و نگهداري فضاي سبز پارك بزرگ ميشو شهر شبستر

9- پمپاژ آب از استخر پارك آزادگان به استخر قايق راني پارك شمال شهر

10- مكانيزاسيون كردن آب گيري ماشين آلات

11- خريد انواع گلدان در شكل و طرحهاي جديد و كاشتن گل و درخت براي ساماندهي فضاي سبز در سطح شهر

 معاون خدمات شهری

1- رفت و روب و نظافت سطح شهر طبق برنامه زمانبندي شده.

2- پاكسازي هفتگي گلزار شهدا و آرامستان.

3- نظافت سرويس هاي بهداشتي بوستانها و آرامستان.

4- جمع آوري روزانه 10 تن زباله و حمل آن جهت دفن بهداشتي به محل دفن.

5- ريل گذاري و بهسازي و رنگ آميزي باكس هاي زباله سطح شهر.

6- جمع آوري و حمل نخاله هاي ساختماني سطح شهر بعد از صدور اخطاريه.

7- پاكسازي و لايروبي پل ها و جوي هاي سطح شهر.

8- شستشوي ميدان ها، بلوارها، خيابان ها و محلات سطح شهر.

9- برف روبي و نمك و ماسه پاشي در مواقع بارندگي برف و يخ زدگي معابر.

10- اتلاف سگهاي ولگرد بيش از 180 قلاده.

11- رنگ آميزي مبلمان شهري، جداول، پل ها، نرده ها و سرعت گيرهاي سطح شهر.

12- خط كشي بلوارها، خيابان ها و معابر سطح شهر.

13- صدور اخطاريه به واحدهاي مشاغل مزاحم شهر، جمع آوري و رفع سدمعبر ايجاد شده توسط اصناف .

14- جمع آوري پارچه نوشته هاي تبليغاتي و جلوگيري از نصب بدون مجوز آن.

15- كنترل و نظارت در برگزاري بازار هفتگي چهارشنبه (چهارشنبه بازار) و نظافت و پاكسازي آن قبل و پس از برگزاري .

16- كفن و دفن اموات.

17- همكاري با واحد روابط عمومي شهرداری در برگزاري مراسم هاي مختلف، نصب ابزارهاي اطلاع رساني و ...

18- همكاري با واحد عمران جهت شن ريزي معابر، زيرسازي محلهاي ايجاد پازل، جدول گذاري.

19- نظارت و رسيدگي به امورات ماشين آلات شهرداري و آتش نشاني.

20- رسيدگي به امورات و نظارت بر كار پرسنل خدمات شهري.

21- كنترل حفاريهاي غيرمجاز.

22- شروع بهسازي پياده رو بلوار ولايت.

23- ساخت جايگاه ويژه و نصب آن جلو ترمينال فجر شبستر براي مسافرين به ارزش تقریبی 80/000/000 ریال.

24- اقدام شهرداري شبستر براي خريد يك دستگاه جاروب مكانيزه ايسوزو 6 تني با اعتباری بالغ بر3/000/000/000 ریال.

25- خرید 100 عدد سطل زباله پارکی جهت نصب در پارکهای سطح شهر به مبلغ 20/000/000 ریال