به گزارش روابط عمومی شهرداری شبستر ،  باتوجه به بارندگیهای پی درپی بهاره سال جاری وذخیره قابل توجه نزولات جوی درخاک شاهد رشد انبوه ومتراکم گیاهان ونباتات علوفه ای در باغات و مراتع هستیم. هرچند این امر بعداز چندین سال خشکسالی پدیده ای بسیار خجسته ونوید بخش ومایه خیر و برکت است ولی نباید فراموش کنیم که از اواخر بهار و با اوج گرفتن گرمای هوا  زمینه آتش سوزی واحتمال گسترش آن نیز چندین برابر سالهای اخیر شده است. لذا از کلیه گردشگران -کوهنوردان و همشهریان با فرهنگ شبستر تقاضا میشود که ضمن مراقبت جدی از زمینه سازی چنین حوادثی (آتش افروختن بی مورد وغیر احتیاطی -بی دقتی  در خاموش کردن آن و‌...)جلوگیری و درصورت مشاهده آتش سوزی مراتع حتی بسیار کوچک ضمن مشارکت درخاموش کردن وجلوگیری از گسترش آن موضوع را سریعا با آتش نشانی شهرداری شبستر در میان بگذارند.

 

🚒 تلفن آتش نشانی ۱۲۵