.

 

(آگهي مزايده قطعات مرحله اول  نوبت اول )

 

شهرداري شبستر درنظردارد با استنادمجوز شماره  30    تاریخ 97/03/8شوراي محترم اسلامي شهر شبستر تعدادي از املاک خود را از طريق آگهي مزايده بفروش برساند. متقاضيان  با درنظر گرفتن شرايط زير درخواست كتبي خودرا تا آخر وقت اداری روز شنبه تاریخ 97/05/06به دبير خانه شهرداري تسليم نمايند.

 

ردیف

پلاک ثبتی

مساحت

کاربری

قیمت مبناء قطعه زمین

مبلغ سپرده

آدرس

1

پلاک ثبتی 7693

160/28مترمربع

مسکونی

800/000/000

40/000/000

تفکیکی کارمندان شهرداری جنب بازرگانی

2

پلاک ثبتی11784

190مترمربع

مسکونی

598/500/000

30/000/000

پشت دانشگاه پیام نور

3

پلاک ثبتی 11785

190مترمربع

مسکونی

598/500/000

30/000/000

پشت دانشگاه پیام نور

4

پلاک ثبتی14668

181/75مترمربع

تجاری

1/499/437/500

750/000/000

خ16متری فهمیده ضلع شمالی مسکن مهر

5

پلاک ثبتی14669

180/05مترمربع

تجاری

1/305/362/500

65/500/000

خ16متری فهمیده ضلع شمالی مسکن مهر

6

پلاک ثبتی14670

180/60متر مربع

تجاری

1/216/755/000

61/000/000

خ16متری فهمیده ضلع شمالی مسکن مهر

7

پلاک ثبتی11786

188/42مترمربع

مسکونی

589/754/600

30/000/000

پشت دانشگاه پیام نور

8

پلاک ثبتی11771

166/20مترمربع

مسکونی

556/770/000

28/000/000

پشت دانشگاه پیام نور

9

پلاک ثبتی11772

212/05مترمربع

مسکونی

669/765/000

33/500/000

پشت دانشگاه پیام نور

10

پلاک ثبتی14666

183/73مترمربع

تجاری

1/239/975/000

62/000/000

خ16متری فهمیده ضلع شمالی مسکن مهر

11

پلاک ثبتی14667

180مترمربع

تجاری

1/485/000/000

74/250/000

خ16متری فهمیده ضلع شمالی مسکن مهر

شرايط:

1)متقاضيان مي بايست 5%(درصد)قيمت مبناءقطعات را بعنوان سپرده شركت در مزايده به حساب20141115769771شهرداري نزد بانك قرض الحسنه مهر ايرانيان شعبه شبستر واريز و فيش مربوطه را بشرح ذیل در پاکت گذاشته و تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند پاکت الف حاوی فیش شرکت در مزایده پاک ب حاوی برگ شرایط مزایده و برگ پیشنهاد قیمت و پاک ج حاوی پاکت الف و ب%

 

 

-برگ مزایده و پیشنهاد قیمت هر دو باید به امضای شرکت کننده رسیده باشد.

-روی کلیه پاکتها نام پیشنهاد دهنده شماره قطعه یا پلاک مورد درخواست نوشته شده و بصورت سر بسته ولاک مهر شده تحویل دبیرخانه گردد.

2)شركت كنندگان در مزايده جهت رويت املاک مي توانند به واحد املاك شهرداري مراجعه نمايند.

3)به پيشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده یا کسری سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4)شهرداري در رد و يا قبول پيشنهادات مختار است.

5)سپرده نفرات دوم و سوم تا عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هريك از آنها ،سپرده به نفع شهرداري ثبت وضبط خواهد شد.

6)هزينه انتقال سند در دارائي،دفترخانه ، اداره ثبت اسناد و املاک به عهده برنده مزايده است.

7)هزينه آگهي بعهده برندگان مزايده مي باشد.

8)تقاضاهاي واصله رأس ساعت13/30روز یکشنبه تاریخ97/05/07در حضور اعضاء هیات عالي معاملاتي باز و قرائت خواهد شد و حضور شركت كنندگان در جلسه آزاد است.

 

                                                                                                     

 

 

       سید باقر موسویان-  شهردار شبستر