چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۰ - ۱۲:۱۳

مدیریت و درآمد هفته بازار شبستر

p

(آگهي مزایده مرحله اول  )

 

شهرداري شبستر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 98/06/27-79 شوراي محترم شهر، مدیریت و درآمد هفته بازار شبستر به بخش خصوصی از طریق آگهی مزایده عمومی را به اشخاص و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید، علاقمندان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار اولین آگهی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 1398/07/14به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند%

شرایط شرکت در مزایده :

-1    پیشنهاد دهندگان بایستی مبلغ 180/000/000 ریال از بابت سپرده شرکت در مزایده را به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا اسناد خزانه و یا طی فیش بانکی به حساب شماره  2014-11-1576977-1 بنام شهرداری شبستر نزد بانک مهر ایران به صورت نقد واریز نمایند .

-2    برنده مزایده موظف است تا 7  روز از تاریخ ابلاغ نظر هیات عالی به شهرداری مراجعه و نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید و در صورت عدم مراجعه و یا عدم عقد قرارداد، سپرده وی به نفع شهرداری شبستر ضبط و به ترتیب برندگان دوم و سوم دعوت بعمل خواهد آمد.

-3    شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

-4    به پیشنهادات مبهم و مخدوش و مشروط و بدون سپرده یا سپرده کمتر و سپرده اشتباهی از مبلغ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-5    هزینه های انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

 

تاریخ انتشار مرحله اول  نوبت اول     98/07/01      

         تاریخ انتشار مرحله اول نوبت دوم     98/07/08               

                                                        سید باقر موسویان-شهـردار شبستر