شهرداري شبستر در نظردارد با استناد مجوز شماره 104 تاریخ 1399/02/08شوراي محترم اسلامي شهر ، واحد های تجاری واقع در هفته بازار را از طريق آگهي مزايده عمومی به مدت یکسال شمسی برای اجاره واگذار نماید. متقاضيان با در نظر گرفتن شرايط زير درخواست كتبي خود را تا آخر وقت اداری روز پنج شنبه تاریخ 1399/05/09 به دبيرخانه شهرداري تسليم نمايند. شرايط: 1)متقاضيان مي بايست حداقل 5% (درصد) مبلغ پایه اجاره سالانه هر واحد را بعنوان سپرده شركت در مزايده به حساب 20141115769771 شهرداري نزد بانك قرض الحسنه مهر ايرانيان شعبه شبستر واريز و فيش مربوطه را بشرح ذیل در پاکت گذاشته و تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند پاکت الف حاوی فیش شرکت در مزایده پاک ب حاوی برگ شرایط مزایده و برگ پیشنهاد قیمت و پاک ج حاوی پاکت الف و ب% -برگ مزایده و پیشنهاد قیمت هر دو باید به امضای شرکت کننده رسیده باشد. -روی کلیه پاکتها نام پیشنهاد دهنده و شماره واحد مورد درخواست نوشته شده و بصورت سر بسته و لاک مهر شده تحویل دبیرخانه گردد. 2)شركت كنندگان در مزايده جهت رويت مورد مزایده و نحوه و شرایط شرکت در مزایده مي توانند به واحد املاك و مالی شهرداري مراجعه نمايند. 3)به پيشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده یا کسری سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد. 4)شهرداري در رد و يا قبول پيشنهادات مختار است. 5)سپرده نفرات دوم و سوم تا عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هريك از آنها ،سپرده به نفع شهرداري ثبت وضبط خواهد شد. 6)مبلغ اجاره ماهانه طی 12 فقره چک دریافت خواهد شد . 7)هزينه آگهي بعهده برندگان مزايده مي باشد. 8)تقاضاهاي واصله رأس ساعت 30/13 روز شنبه تاریخ1399/05/11 در حضور اعضاء هیات عالي معاملاتي باز و قرائت خواهد شد و حضور شركت كنندگان در جلسه آزاد است. سید باقر موسویان-شهـردار شبستر 

 

 

ردیف

شماره مغازه

مساحت

کاربری

قیمت مبناء اجاره ماهانه

مبلغ سپرده

آدرس

1

مغازه شماره یک 

79/23 مترمربع

تجاری

000/000/5 ریال

000/000/3 ریال

ضلع جنوبی هفته بازار

2

مغازه شماره دو 

95/16 مترمربع

تجاری

000/000/4 ریال

000/500/2 ریال

ضلع جنوبی هفته بازار

3

مغازه شماره سه 

96/16 مترمربع

تجاری

000/000/4 ریال

000/500/2 ریال

ضلع جنوبی هفته بازار

4

مغازه شماره چهار 

97/16 مترمربع

تجاری

000/000/4 ریال

000/500/2 ریال

ضلع جنوبی هفته بازار

5

مغازه شماره پنج 

97/16 مترمربع

تجاری

000/000/4 ریال

000/500/2 ریال

ضلع جنوبی هفته بازار

6

مغازه شماره شش 

98/16 مترمربع

تجاری

000/000/4 ریال

000/500/2 ریال

ضلع جنوبی هفته بازار

7

مغازه شماره هفت 

43/33 مترمربع

تجاری

000/500/5 ریال

000/500/3 ریال

ضلع جنوبی هفته بازار

8

مغازه شماره هشت 

46/33 مترمربع

تجاری

000/500/5 ریال

000/500/3 ریال

ضلع جنوبی هفته بازار

9

مغازه شماره نه  

49/33 مترمربع

تجاری

000/500/5 ریال

000/500/3 ریال

ضلع جنوبی هفته بازار