شهرداري شبستر درنظردارد با استناد مجوز شماره 104 تاریخ 1399/02/08 شوراي محترم اسلامي شهر ، مدیریت و درآمد بوفه پارک شمال شهر را به بخش خصوصی از طريق آگهي مزايده عمومی به مدت سه سال شمسی برای اجاره واگذار نماید. متقاضيان با در نظر گرفتن شرايط زير درخواست كتبي خود را تا آخر وقت اداری روز پنج شنبه تاریخ 1399/05/09 به دبيرخانه شهرداري تسليم نمايند. شرايط: 1)متقاضيان مي بايست حداقل 5% (درصد) مبلغ پایه اجاره های سالانه به مبلغ 50/000/000 ریال را بعنوان سپرده شركت در مزايده به حساب 20141115769771 شهرداري نزد بانك قرض الحسنه مهر ايرانيان شعبه شبستر واريز و فيش مربوطه را بشرح ذیل در پاکت گذاشته و تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند پاکت الف حاوی فیش شرکت در مزایده پاک ب حاوی برگ شرایط مزایده و برگ پیشنهاد قیمت و پاک ج حاوی پاکت الف و ب% -برگ مزایده و پیشنهاد قیمت هر دو باید به امضای شرکت کننده رسیده باشد. -روی کلیه پاکتها نام پیشنهاد دهنده نوشته شده و بصورت سر بسته و لاک مهر شده تحویل دبیرخانه گردد. 2)شركت كنندگان در مزايده جهت رويت محل بوفه مي توانند به واحد املاك شهرداري مراجعه نمايند. 3)به پيشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده یا کسری سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد. 4)قیمت مبنا اجاره ماهانه برای سال اول23/000/000 ریال و برای سال دوم و سوم با افزایش 15% نسبت به اجاره سال قبل خواهد بود . 4)شهرداري در رد و يا قبول پيشنهادات مختار است. 5)سپرده نفرات دوم و سوم تا عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هريك از آنها ،سپرده به نفع شهرداري ثبت وضبط خواهد شد. 6)مبلغ اجاره به صورت ماهانه در ابتدای قرارداد طی 36 فقره چک دریافت خواهد شد . 7)برنده مزایده جهت حسن استفاده از مورد مزایده مبلغ 100/000/000 ریال به عنوان سپرده به حساب 20141115769771 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران واریز و یا ضمانت نامه بانکی به مدت یک سال ارائه نماید تا در صورت بروز خسارت و یا عدم انجام تعهدات از محل تضمین کسر گردد. 8)هزينه آگهي بعهده برنده مزايده مي باشد. 9)تقاضاهاي واصله رأس ساعت 13/00 روز شنبه تاریخ 1399/05/11 در حضور اعضاء هیات عالي معاملاتي باز و قرائت خواهد شد و حضور شركت كنندگان در جلسه آزاد است. سید باقر موسویان-شهـردار شبستر